Now showing items 1-9 of 9

  • Thumbnail

   Gender Bending 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Supattanawadee MUANTA; สุพัฒนาวดี เหมือนตา; Amnat Kongwaree; อำนาจ คงวารี; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 12/7/2019)
   The creation of the thesis "Gender Bending", I had studied the data through analysis and synthesizing on sexual issues of interest. Along with the impact of personal feelings through direct experiences that related to ...
  • Thumbnail

   HER 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Chalita TANTIWITKOSOL; ชลิตา ตันติวิชญ์โกศล; Amnat Kongwaree; อำนาจ คงวารี; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 12/7/2019)
   Female always represents ‘Beauty’ ; it is an inseparable symbol of women. As a woman, we have a natural instinct to maintain our allurement and charm for the longest we could this caused emotional complexity and mental ...
  • Thumbnail

   บทสนทนาแห่งทุกข์เพื่อการค้นหา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พัฒนโชค มณีโชติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การรื้อฟื้นถึงเรื่องราวในอดีตที่เป็นทุกข์ มักส่งผลกระทบให้เกิดความสับสนในการดำรงชีวิตท่ามกลางการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคมในขณะปัจจุบัน ความทุกข์ที่เวียนว่ายวนซ้ำแล้วซ้ำเล่า จากความพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งการยอมรับ ...
  • Thumbnail

   พลังแห่งรัก พลังแห่งธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พิมพ์เพ็ญ หอมสมบัติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   หากความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความรัก ความผิดหวังสู่การสูญเสีย จนกระทั่งถึงความตาย อาจนาไปสู่การพลัดพรากจากลา โดยไม่อาจปลดเปลื้องความทุกข์เหล่านั้นได้ในทันที และจากประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมา ตนมักจะติดอยู่กับหลุมพรางแห่งความทุกข์ ...
  • Thumbnail

   ภาพประมวลจากความฝันอันเจ็บปวด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   รดาณัฐ อิ่มเอิบ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   จิตไร้สำนึกที่ถูกเก็บกดทับถมไว้ผ่านภาพความฝัน ความทรงจำอันเลวร้ายในวัยเด็ก ความรู้สึกนึกคิดและสภาวะอารมณ์ต่างๆ ที่เป็นสารสำคัญที่ซ่อนอยู่ ได้ถูกสร้างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนอารมณ์ความกลัวค่อยๆ ถูกสร้าง ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจนก ...
  • Thumbnail

   รอคอย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อำนาจ คงวารี; Amnat Kongwaree (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   สภาพสังคมในปัจจุบันก่อตัวขึ้นอย่างสลับซับซ้อนและหลากหลายสถานภาพ มีภาพของผู้คนจำนวนมากที่จำต้องต่อสู้ดิ้นรนหาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้สามารถมีลมหายใจ เพียงเพื่อพ้นแต่ละวันอย่างยากเข็น ภาพของคนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่ ...
  • Thumbnail

   สัมพันธภาพท่ามกลางความโดดเดี่ยว 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐกาญจน์ วาจาสัตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   มนุษย์มักสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ให้เกิดการพัฒนา ไปสู่มิตรภาพ ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงเริ่มต้นจากการสร้างความคุ้นเคย สู่การรักษา ความสัมพันธ์นั้นให้ยืนยาว และอาจถึงขั้นลดระดับ ...
  • Thumbnail

   สาน-สัมพันธ์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ผานิต ทัศนาบูรณ์; Panit Tussanaboon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอความรัก ความผูกพัน ที่ข้าพเจ้าได้รับจากแม่ ซึ่งเป็นความรักที่ใสสะอาด ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ความรักที่ไม่หวังผลตอบแทน ความรักจากแม่ มีคุณค่ามากมายล้นเหลือ นับเป็นพลังผลักดันให้ข้าพเจ้ากระทำแต่สิ่งที่ดี ...
  • Thumbnail

   เพื่อนต่างสายพันธุ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ชยันต์ พลอาสา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   วิทยานิพนธ์หัวข้อ “เพื่อนต่างสายพันธุ์” เป็นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ด้วยกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) อันมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อประเด็นสาระถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตส ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV