Now showing items 1-3 of 3

  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการเลิกราของคู่รักเรื่องอาการร้ายรุมเร้ารัก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ชญานนท์ เหมือนมิ่ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นงานภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการเลิกราของคู่รัก โดยเล่าผ่านตัวละครที่ ชื่อ อิม หญิงสาววัยทํางานที่มีความปราถนาจะมีอนาคตที่ดีขึ้นโดยการหาผู้ชายที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ถึงแม้ว่าตัวเธอเองจะมีแฟนอยู่แล้วก็ตาม ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความโดดเดี่ยวของคนสองวัยเรื่อง "เด็ก แก่ แดด" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   นคร ไชยศรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนเรื่องราวความโดดเดี่ยว ความเหงาที่เกิดขึ้นกับคนสองคนที่อยู่ในช่วงอายุต่างกัน คือ เด็กวัยเรียนกับผู้สูงอายุ โดยผู้จัดทําได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมของคนสองช่วงวัย ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการปรับตัวและแมวเรื่อง "หมูกรอบ" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ญารวี ภูถาวร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอเกี่ยวกับการปรับตัวของมนุษย์ เมื่อต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบ มนุษย์จึงต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยผู้จัดทําได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิด เกี่ยวกับทฤษฎีทัศนคติ ทฤษฎีการปรับตัว ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV