Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   ชีวิตในบึงบัว 

   Type: Thesis
   อนิษร เฮ่าศกุนต์; Anisorn Heaosakoon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง ชีวิตในบึงบัว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบึงบัว ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมสองมิติ เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ ในรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย โดยนำแรงบัลดาลใจมาจากความทรงจำ ...
  • Thumbnail

   ชีวิตในบึงบัว 

   Type: Thesis
   อนิษร เฮ่าศกุนต์; Anisorn Heaosakoon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV