Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

   Collection: Theses (Ph.D) - Curriculum and Instruction / ดุษฎีนิพนธ์ - หลักสูตรและการสอน
   อติยศ สรรคบุรานุรักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560-05-02)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาคุณภาพของการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 3) ขยายผลรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นแบบคู่ขนาน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาส ...
  • Thumbnail

   ชีวิตและกาลเวลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sculpture / วิทยานิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   อติยศ สรรคบุรานุรักษ์; Atiyot Sankaburanurax (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ธรรมชาติได้สร้างสิ่งงดงามไว้มากมายบนโลก แต่สิ่งหนึ่งที่ถูกมองในเชิงสัญลักษณ์ของธรรมชาติ มักมีรูปแบบเป็น ต้นไม้ สาระสำคัญของกาลเวลา ได้บอกให้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่มากมาย ข้าพเจ้าได้หยิบยก ส่วนหนึ่งของต้นไม้ ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV