Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของสีในองค์ประกอบ 

   Type: Thesis
   สุรศักดิ์ เจริญวงศ์; Surasak Chareonwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
   จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีความประสานกันขององค์ประกอบที่แสดงความสนุกสนานอยู่ภายในกรอบระเบียบประเพณีไทย แฝงไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุข และความศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา อันเป็นลักษณะเฉพาะของไทย ข้าพเจ้านำความประท ...
  • Thumbnail

   ชีวิตในบึงบัว 

   Type: Thesis
   อนิษร เฮ่าศกุนต์; Anisorn Heaosakoon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง ชีวิตในบึงบัว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบึงบัว ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมสองมิติ เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ ในรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย โดยนำแรงบัลดาลใจมาจากความทรงจำ ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV