Now showing items 1-14 of 14

  • Thumbnail

   Ambition and idolization no.37/99 

   Type: Work of Art
   สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล; Sittichai Pratchayaratikun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
  • Thumbnail

   Monument of love no.13/99 

   Type: Work of Art
   สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล; Sittichai Pratchayaratikun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   ในการแสดงออกของผลงานภาพพิมพ์ ศิลปินได้นำเอาวัตถุที่เป็นเสมือนหลักฐานพยานแห่งการดำรงอยู่ของมนุษย์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาประกอบกันในสภาพการหนึ่ง จากจิตใต้สำนึก จินตนาการและความคิดฝันเป็นทิวทัศน์ของวัตถุที่ไม่มีจริงอยูในโลก
  • Thumbnail

   กายและจิต 

   Type: Thesis
   วรธรรม เต็งใหญ่ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น ร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเกื้อกูลกันในการดำเนินชีวิตไปในปัจจุบัน มนุษย์ในปัจจุบันขาดการสังเกตถึงสภาวการณ์ดำรงของสองสิ่งนี้จนแยก ไม่ออกว่าร่างกายและจิตใจนั้น ...
  • Thumbnail

   การซึมซับระหว่างทางของเส้นทางกาลเวลา 

   Type: Thesis
   มงคล ศรีธนาวิโรจน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความทรงจำ อาจจะเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่คอยเตือนหรือบ่งบอกว่าเรายังเป็น “มนุษย์” เราเก็บเกี่ยวความทรงจำตลอดเวลา โดยตั้งใจและ ไม่ตั้งใจ และการพบเจอเรื่องราวต่าง ๆ จนสะสมและก่อเกิดเป็น “ความทรงจำ” คือตัวการสำคัญที่ทำให้ก่อเกิด ...
  • Thumbnail

   การเปลี่ยนแปลงสู่การกำเนิด 

   Type: Thesis
   เอกชัย ฉ่ำชื่นวงศ์; Ekachai Chamchunvong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ความเป็นไปในท่ามกลางของชีวิตเป็นธรรมดาที่ย่อมจะเกิดขึ้น การดำรงอยู่และสูญสลายไปตามกาลเวลา ตามหลักของพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ แต่ทว่า ในวงจรชีวิตเหล่านั้นก็เป็นตัวกระตุ้น และเกิดการพัฒนาดำเนินไปสู่การกำเนิดใหม่ของสรรพสิ่งเช่นกัน ...
  • Thumbnail

   ความกลัวที่จะสูญเสียตัวตน 

   Type: Thesis
   คิด จิรชัยสกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ข้าพเจ้าได้เห็นถึงสังคมปัจจุบันที่ตัดสินผู้คนจากความเป็นอยู่หน้าที่การงานรูปลักษณ์ภายนอก พฤติกรรมเหล่านี้ได้ถูกนำมาเป็นการตัดสินว่าดีงามหรือเลวร้ายและมีผลกระทบไปจนถึงครอบครัวที่มีวิธีการในลักษณะเดียวกันที่ใช้วิธีคิดของตน ...
  • Thumbnail

   ความรักของฉันกับไอดอล 

   Type: Thesis
   ชลวิทย์ อินทะวงษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   จากอิทธิพลทางวัฒนธรรมทางดนตรีของเกาหลีที่เข้ามาสร้างความบันเทิงพร้อมกับภาพลักษณ์ของหน้าตาและบุคลิกที่งดงามจนทาให้เกิดความรู้สึกชื่นชอบและเฝ้าติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวศิลปินนักร้องและสนับสนุนด้วยการแสดงออกถึ ...
  • Thumbnail

   คำสอน : จากพ่อสู่ลูก 

   Type: Thesis
   ธีรานนท์ จักรชัยอนันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   “คำสอน : ของพ่อสู่ลูก” ในการแบ่งปัน มุ่งหมายที่จะให้ลูกได้เห็นถึงความสำคัญในการแบ่งปันของเล่นซึ่งกันและกันระหว่าง พี่กับน้องที่จะก่อให้เกิด การเสียสละ การให้ การรับ และความสุขที่ได้ให้ ความสุขที่ได้รับ การเล่นด้วยกันที่ม ...
  • Thumbnail

   ทางออกของจิต 

   Type: Thesis
   ปราชญ์ คณานุรักษ์; Rrach khananuruka (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   จิตของข้าพเจ้ารับรู้และกักเก็บเรื่องราวมากมาย ทั้งดี-ร้าย สะสมไว้ภายในจนเกิดความสับสน-อึดอัด-ทึบตัน โดยไม่มีการระบายออก ทำให้การทำงานของจิตขาดเสถียรภาพ ซึ่งจะส่งผลทางลบต่ออารมณ์ ความคิด และการดำเนินชีวิต ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ...
  • Thumbnail

   ผู้หญิง ดอกไม้ การเกิดใหม่ของชีวิต 

   Type: Thesis
   ปิยังกูร ตันวิเชียร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   The relationship between women and beauty has originated since birth. Women are often compared with nature, such as flowers, to reflect their beauty. Indeed, nature has created women in such a way that their physiology ...
  • Thumbnail

   ยางโยงใยชีวิต 

   Type: Thesis
   รัตนาวดี คงหอ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   วิถีชีวิตการประกอบอาชีพหลักของคนภาคใต้คือการทำสวนยางพารา การกรีดยางเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องใช้ความมานะอุตสาหะ อดทนรอน้ำยางจากต้นยางพารา “ยาง” คือวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับคนใต้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ...
  • Thumbnail

   สายสัมพันธ์ของอร-อา-รี 

   Type: Thesis
   อรวรรณ ไชยแป้น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   อนุสรณ์แห่งอดีต 

   Type: Thesis
   สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล; Sittichai Pratchayaratikun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
  • Thumbnail

   ในห้องเรียนฯ 

   Type: Thesis
   ทัสนะ ก้อนดี; Tasana Kondee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อในห้องเรียน (In Class) นี้ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากห้องเรียนของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะลักษณะนิสัยการเรียน พฤติกรรมการเล่นและกิจกรรมทางศิลปะ สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์กับข้าพเจ้าทั้งด้านจิตใจ แนวความคิดแ ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV