Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   การประพันธ์เพลงโดยการผสมผสานระหว่างดิเกร์ฮูลูและเร็กเก้ดั๊บ 

   Type: Thesis
   อาชวิน สินธุ์สอาด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะประพันธ์เพลงโดยการนำจังหวะของดนตรี ดิเกร์ฮูลูมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและขยายจังหวะเพื่อให้เกิดจังหวะใหม่ในบทประพันธ์ และผสมผสานจังหวะของดนตรีดิเกร์ฮูลูที่ได้จากการพัฒนาเข้ากับดนตร ...
  • Thumbnail

   บทประพันธ์เพลง "เสียงสงขลา" 

   Type: Thesis
   สุรชาติ ไชยสาลี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผ่านบทประพันธ์เพลง “เสียงสงขลา” เพื่อให้เห็นถึงมุมมองทางด้านดนตรีของผู้วิจัยที่มีต่อเสียงในพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในตัวเมืองสงขลาและเพื่อเป็นการบันทึกเ ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV