Now showing items 1-10 of 10

  • Thumbnail

   ความปรารถนา 

   Type: Thesis
   นันทวุฒิ สิทธิวัง; Nantawuth Sitthiwang (2006)
   โครงการวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนมีความประสงค์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม เพื่อต้องการสื่อความหมายถึง “ความปรารถนา” กล่าวคือ ความต้องการมีรูปแบบชีวิตที่อิสระ สามารถทำในสิ่งที่อยากทำ ไปในที่ที่อยากไปได้ตามใจปรารถนา ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของ Space และ Volume 

   Type: Thesis
   วิชัย สิทธิรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1971)
  • Thumbnail

   จินตนาการเมืองประติมากรรม 

   Type: Thesis
   วิชัย สิทธิรัตน์; Vichai Sithiratana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1976)
  • Thumbnail

   พัฒนาการของสังคมกับวัตถุ 

   Type: Thesis
   นิรัน แข็งขันธุ์; Nirun Kangkhan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   เนื่องจากการดำเนินชีวิตของสังคมปัจจุบันที่มีการพัฒนาการคในเรื่องของวัตถุ เพื่อปรับสภาพให้เกิดความสมดุลในสังคมการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความ ...
  • Thumbnail

   มรณานุสติ 

   Type: Thesis
   อังคณา คงเพชร; Angkana Kongpetch (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อการนำเสนอคำตอบที่เป็นความรู้อันเกิดจากการตั้งคำถามในเรื่องความตายของคนผ่านผลงานประติมากรรมหนึ่งชุดที่แระกอบขึ้นจากประติมากรรมมหลากหลายรูปแบบพร้อมบันทึกขั้นตอนกระบวนการการสร้างสรรค์ ...
  • Thumbnail

   รูปนอกและรูปใน 1 

   Type: Work of Art
   วิชัย สิทธิรัตน์; Vichai Sithiratana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1977)
  • Thumbnail

   สภาพความขัดแย้ง 

   Type: Thesis
   เจด็จ ทองเฟื่อง; Jadet Tongfueng (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   “สภาพความขัดแย้ง” เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอผลงานประติมากรรม 4 ชิ้นที่แสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวต่อสภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมการเมืองของประเทศไทย การนำเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยความเป็นมาและความสำคัญของป ...
  • Thumbnail

   สภาวะของความกลัว 

   Type: Thesis
   สาธิต เหล่าจิรานุวัฒน์; Satid Laojiranuwat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   จากบริบททางสังคมที่ข้าพเจ้าดำรงชีวิตอยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีความผูกพันอยู่กับความเชื่อ โดยมีการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆที่บ่งบอกถึงความลี้ลับบางอย่าง ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาสู่ตัวข้าพเจ้า ...
  • Thumbnail

   สังเวชวิจักษ์ : ทางสู่ปัญญาผ่านความเสื่อมสลาย 

   Type: Thesis
   ศิระ สุวรรณศร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การดำรงอยู่ของสรรพสิ่งล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความทุกข์และความเสื่อมโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทุกสรรพสิ่งต้องเผชิญกับสภาพการเกิดและการดับสูญอย่างไม่มีวันจบสิ้นโดยทั่วถึงและไม่มีข้อยกเว้น อาจกล่าวได้ว่า ความแปรปรวนเปลี่ยนแป ...
  • Thumbnail

   สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับวัตถุ 

   Type: Thesis
   ธิติพงษ์ เนื่องพิมพ์; Thitipong Nueangpim (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   ผมมีความสงสัยต่อการเกิดขึ้นของความรู้สึกนึกคิดในตัวเองที่มีต่อปรากฏการณต่าง ๆ รอบตัวว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงหรือไม่ มีมูลเหตุที่มาจากสิ่งใด และผมจะแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดดังกล่าวออกมาในสัมผัสอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่าง ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV