Now showing items 1-20 of 38

  • Thumbnail

   กายและจิต 

   Type: Thesis
   วรธรรม เต็งใหญ่ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น ร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเกื้อกูลกันในการดำเนินชีวิตไปในปัจจุบัน มนุษย์ในปัจจุบันขาดการสังเกตถึงสภาวการณ์ดำรงของสองสิ่งนี้จนแยก ไม่ออกว่าร่างกายและจิตใจนั้น ...
  • Thumbnail

   การขัดแย้งของรูปทรง 3 

   Type: Work of Art
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishnu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
  • Thumbnail

   การสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะจากสีไทย 

   Type: Thesis
   ไพโรจน์ พิทยเมธี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   จากวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน คือการสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องของสีไทยที่กำลังจะสูญหายและถูกลืมเลือนไปจากเหตุหลายประการ อาทิเช่นการเกิดขึ้นของสีบรรจุหลอดสำเร็จมาจำหน่ายที่มีความสะดวกสบาย การสืบทอดภูมิ ...
  • Thumbnail

   การเดินทางสู่อิสรภาพ 

   Type: Thesis
   ณัฐพล พร้อมประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตล้วนต้องการเป็น อิสระ มนุษย์ก็เช่นกันทุกคนล้วนต้องการเป็นอิสระหลุดพ้นจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับใดๆ แต่ถึงอย่างนั้นการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั้นต้องอาศัยกฎเกณฑ์ข้อบังคับหลายอย่าง เพื่อที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนสามา ...
  • Thumbnail

   การเติบโตของรูปลักษณะ = Creative Form 

   Type: Thesis
   พิษณุ ศุภนิมิตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1972)
  • Thumbnail

   ของใช้ส่วนตัว 

   Type: Thesis
   นรเศรษฐ์ ไวศยกุล; Noraset Vaisayakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   การใช้ชีวิตของคนในสังคมเมืองปัจจุบัน แต่ละคนต่างต้องพบกับปัญหาต่างๆ ในการดำเนินชีวิตรุมเร้า ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ ปัญหาการจราจรที่แออัด สาธารณูปโภคที่ขาดแคลนไม่เพียงพอ ...
  • Thumbnail

   ความกลมกลืนของรูปทรงที่ขัดแย้งกัน 

   Type: Thesis
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishnu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
  • Thumbnail

   ความกลมกลืนของรูปทรงที่ขัดแย้งกัน 1 

   Type: Work of Art
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishnu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
   ทุกสิ่งในธรรมชาติ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจ เช่น ภูเขา ทุ่งราบ แม่น้ำ และท้องฟ้า ย่อมมีพลังอำนาจที่ให้อิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์ทั้งสิ้น เมื่อเรายืนอยู่เบื้องหน้าภูเขาอันสูงตระหง่าน เราย่อมรู้สึกถึงพลังความแข็งแกร่ง ...
  • Thumbnail

   ความต้องการที่ไร้ขอบเขต 

   Type: Thesis
   ณัฐชนก หล้าสมบูรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความต้องการของมนุษย์ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องมีอย่างไม่มีขีดจำกัดโดยเฉพาะความต้องการทางด้านความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอก ความรู้สึกที่อยากได้อยากมีในสิ่งดังกล่าวของแต่ละบุคคลนั้นมีการแสดงออกที่แตกต่างกันไป สำหรับข้าพเจ้าเริ่มต้ ...
  • Thumbnail

   ความทรงจำของการทอดข้าม 

   Type: Thesis
   กิ่งกาญ สุนทรชื่น; Kingkan Suntornchuen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   วัฒนธรรมการซ่อมแซมสะพานไม้สะท้อนชีวิตในชนบทที่ยังคงมีอยู่ วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านริมคลองเป็นดังแหล่งเก็บสะสมประสบการณ์ชีวิต และรวบรวมมาสร้างสรรค์ด้วยวิถีของศิลปะที่กลายเป็นสิ่งที่ควบคู่ไปกับการมีชีวิต ทำให้การดำร ...
  • Thumbnail

   ความสุขเล็กๆ 

   Type: Thesis
   วศิน ศุภนคร; Wasin Supanakorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพี่อค้นหารูปทรงประติมากรรม ที่สะท้อนความสุขและความอ่อนโยนบริสุทธิ์ของเด็ก โดยมีแนวคิดในเรื่องความสุขที่ตนเองได้รับในช่วงเวลาแห่งความอ่อนโยนของเด็ก ที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการมีช่วงเวลาที่ดีส่งผ ...
  • Thumbnail

   ความไม่มีสาระ 

   Type: Thesis
   ศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความไม่มีสาระ (Nonsenses)” ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับการกระทำของคนเราที่นอกเหนือไปจากการทำงาน หรือเรียกอีกอย่างว่า สาระ ในชีวิตประจำวันข ...
  • Thumbnail

   จินตนาการจากเครื่องจักสาน 

   Type: Thesis
   มนตรา ตรีชั้น; Montra Trichan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง จินตนาการจากเครื่องจักสาน วัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ด้านงานจักสานของไทยที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสื่อผสม 3 มิติ ให้เป็นรูปทรงต้นก ...
  • Thumbnail

   ชีวิตในพื้นที่จำกัด 

   Type: Thesis
   อาคม เสงี่ยมวิบูล; Arkom Sa-ngiamviboom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   ความเจริญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ เป็นเงื่อนไขให้สังคมต้องเดินตามกระแสของการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอด การปรับเปลี่ยนสภาพของชีวิต ด้วยการผลักดันให้ชีวิตมีการพัฒนาตามกระแสของเมือง ทำให้ผู้คนหลั่งไหลสู่วิถีชีวิตแบบคนเมือง ...
  • Thumbnail

   ต้นฉบับ 

   Type: Work of Art
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishnu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
  • Thumbnail

   ถ้ามึงมาเป็นกู 

   Type: Thesis
   วัชระ หวลภิรมย์; Wachara Hournphirom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   มนุษย์ได้มีความผูกพันกับสัตว์บางชนิดในฐานะสัตว์เลี้ยงมานับพันปี ซึ่งโดยธรรมชาติต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบัน สังคมเมืองได้เจริญขึ้นมนุษย์ได้อยู่ร่วมกันเป็นเมืองใหญ่ ความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์กับสัตว์เริ่มเกิดขึ้น ...
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์แห่งความรู้สึกส่วนตน 

   Type: Thesis
   มณี มีมาก; Manee Meemark (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   จากสภาพแวดล้อมในวัยเด็กของข้าพเจ้าภายใต้การโอบล้อมด้วยสวนยางซึ่งเป็นอาชีพของครอบครัวและผู้คนในละแวกนั้น ส่งผลกระทบต่อความผูกพันภายในจิตใจของข้าพเจ้าที่มีความประทับใจในบรรยากาศภายใต้สวนยางและวิถีชีวิตของคนในชนบท ...
  • Thumbnail

   ที่ว่างที่เติมเต็ม 

   Type: Thesis
   อกนิษฐ์ สุขสมภูมิ; Aganit Suksompum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การดำเนินชีวิตของมนุษย์ภายใต้กฎเกณฑ์เงื่อนไขของสังคมเมือง เงื่อนไขนี้เป็นเสมือนกรอบกำหนดพฤติกรรม ค่านิยม รวมไปถึงอิสรภาพทางความคิด ซึ่งบางครั้งอาจขัดแย้งกับความต้องการภายในซึ่งเป็นความต้องการอันแท้จริง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ ...
  • Thumbnail

   ธรรมชาติจิตของสตรีเพศ 

   Type: Thesis
   ผกามาศ สุวรรณนิภา; Pakamas Suwannipa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
   ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอสภาพอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ มีทั้งความอ่อนหวานอ่อนโยน ความเข้มแข็งมุ่งมั่น ความอบอุ่น ปกป้องคุ้มครอง และความรุ่มร้อนรุนแรง ที่เป็นไปโดยธรรมชาติของมนุษย์เพศหญิง ...
  • Thumbnail

   บันทึกความทรงจำ: บันทึกงานสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

   Type: Article
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishnu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-09-15)

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV