Now showing items 1-14 of 14

  • Thumbnail

   กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง 

   Type: Thesis
   อุณรุท กสิกรกรรม; Unarut Kasikornkam (2001)
   ระบบของธรรมชาติที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ เป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเอง การรับเข้ามาของ “ความเจริญ” ที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ทำลายและเปลี่ยนแปลงธรรมชาติทีละเล็กละน้อย ยังส่งผลให้ธรรมชา ...
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์แห่งความรู้สึกส่วนตน 

   Type: Thesis
   มณี มีมาก; Manee Meemark (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   จากสภาพแวดล้อมในวัยเด็กของข้าพเจ้าภายใต้การโอบล้อมด้วยสวนยางซึ่งเป็นอาชีพของครอบครัวและผู้คนในละแวกนั้น ส่งผลกระทบต่อความผูกพันภายในจิตใจของข้าพเจ้าที่มีความประทับใจในบรรยากาศภายใต้สวนยางและวิถีชีวิตของคนในชนบท ...
  • Thumbnail

   บ้านเก่า 

   Type: Thesis
   อมร ทองพยงค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ“บ้านเก่า”เป็นการนำแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ ความทรงจำ สภาพแวดล้อมของข้าพเจ้า จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการถ่ายทอดทางสุนทรียภาพ ผ่านผลงานศิลปะภาพพิมพ์ เพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราว คุณค่า ความงดงาม ...
  • Thumbnail

   ผู้หญิง ดอกไม้ การเกิดใหม่ของชีวิต 

   Type: Thesis
   ปิยังกูร ตันวิเชียร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   The relationship between women and beauty has originated since birth. Women are often compared with nature, such as flowers, to reflect their beauty. Indeed, nature has created women in such a way that their physiology ...
  • Thumbnail

   พลังแห่งสัญชาตญาณ 

   Type: Thesis
   อภิรดี ชิตประสงค์; Apiradee Chitprasong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “พลังแห่งสัญชาตญาณ” ข้าพเจ้าต้องการแสดงพลังที่เกิดขึ้นในรูปทรงของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่ต้องต่อสู้และปกป้องชีวิตให้คงอยู่ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช หรือสัตว์ ...
  • Thumbnail

   พื้นที่ความสุขของฉันและวาฬ 

   Type: Thesis
   สิรินทร์ ศิวะโมกข์ลัคณา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์หัวข้อ “พื้นที่ความสุขของฉันและวาฬ” เป็นการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นที่ความสุขที่ซึ่งเป็นเสมือนพื้นที่แห่งความสุขที่ขาดหายไปในชีวิตวัยเด็ก โดยสื่อผ่าน “วาฬ” สิ่งมีชีวิตที่เป็นเหมือนเพื่อนในความฝันและเป็นต ...
  • Thumbnail

   พื้นที่สะสมความสุข 

   Type: Thesis
   ณัฐการย์ อธิรัตนมงคล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   มายาคติแห่งกิเลส 

   Type: Thesis
   นฤชา สังขจารุ; Naruecha Sungkajaru (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ข้าพเจ้ามุ่งนำเสนอประเด็นความคิดอันมีต่อมิติทางวัฒนธรรมไทยพุทธ ที่ปราศจากรูปหรือไร้รูป ในระบบความเชื่อ ความศรัทธา จิต สติและปัญญา ที่สะท้อนการเข้าหา เข้าถึง หยั่งรู้และเท่าทัน “กิเสส” ด้วยการจิตภาพสร้างรูปทรง ที่เปรียบเป ...
  • Thumbnail

   ย่ำไปข้างหน้า 

   Type: Thesis
   สุดศิริ ปุยอ๊อก; Sudsiri Pui-Ock (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   “ย่ำไปข้างหน้า” นำเสนอความคิดเรื่อง วัฏจักรของการซ้ำที่ในความจริงแล้วไม่ซ้ำกันเลย และในการซ้ำที่ไม่ซ้ำกันนั้นคือการก้าวไปข้างหน้าเสมอ
  • Thumbnail

   วัตถุ สี และสัญญะชีวิต 

   Type: Thesis
   แทนพงษ์ เจริญพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 18)
   การให้นิยามและสื่อความหมาย “การบริโภคนิยม” ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นวัฒนธรรมกระแส หลักหรือในอีกนัยหนึ่งที่กลายเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม ผลงานสร้างสรรค์ ชุด “วัตถุ สี และสัญญะชีวิต” จึงเป็นวิถีทางแห่งเจ ...
  • Thumbnail

   ศรัทธาภาวนา 

   Type: Work of Art
   พัดยศ พุทธเจริญ; Phatyos Buddhacharoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   การสำรวจตนเองด้วยการใช้สติกำกับจิตใจ ให้อยู่ในสภาวะอารมณ์แห่ง สมาธิ อันเป็น วิถีจิต วิถีลม หรือเป็นวิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม ด้วยศรัทธาภาวนา
  • Thumbnail

   สลายจิต...ละลายตัวตน 

   Type: Thesis
   พิชญุตม์ สิรสุนทร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   สังคมปัจจุบันถูกครอบงำด้วยอำนาจแห่งความเจริญของวัตถุที่มากเกินความพอดี ทำให้ชีวิตเกิดความสับสนวุ่นวายจากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความอยากได้อยากมี การแก่งแย่ง และความกดดันที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกันเอง จึงทำให้เกิดสภาวะความตึ ...
  • Thumbnail

   เพื่อนต่างสายพันธุ์ 

   Type: Thesis
   ชยันต์ พลอาสา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   วิทยานิพนธ์หัวข้อ “เพื่อนต่างสายพันธุ์” เป็นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ด้วยกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) อันมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อประเด็นสาระถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตส ...
  • Thumbnail

   แสงสีฟ้า : ภัยร้ายไร้รูปร่างแห่งเทคโนโลยี 

   Type: Thesis
   เสริมสิน ไพรินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแห่งโลกยุคไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ยุคปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนบริบทแห่งการดำเนินชีวิตไปโดยปริยาย ดังที่เคยมีเพียงปัจจัยหลักทั้ง 4 คือ อาหาร ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV