Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรเรื่องแรน-แณต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระมหาบัญญัติ, สาลี; Phramaha Banyat Sali (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง “แรน-แณต” ซึ่งเป็นหนังสือนวนิยายภาษาเขมร แต่งโดย อึม ฉุม และเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการแต่งหนังสืออินทรเทวี ครั้งที่ 1 งานวิจัยแบ่งเป็น 5 บท ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV