Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรเรื่อง "คลื่นซัดทราย" (รลกโบกขฺสาจ่) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พรรณศิริ เดชมณเฑียร; Phansiri Dechmontean (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง “คลื่นซัดทราย” ในด้านองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ โครงเรื่องและเหตุการณ์ในเรื่อง แก่นของเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา ฉาก กลวิธีการประพันธ์ ตลอดจนวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคม ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV