Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   ความเก็บกด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   จันทร์แจ่ม บุญมา; Chancham Boonma (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1987)
   ในสภาวะที่มนุษย์ไม่สามารถจะแสดงความรู้สึกภายในที่มีลักษณะเป็นเชิงปฏิเสธ ไม่พอใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ด้วยอากัปกิริยาตอบสนองภายนอก เกิดสภาวะของความรู้สึกที่ต้องยับยั้งขึ้นในจิตใจ สภาวะของจิตขณะนั้นเป็นสภาวะของจิตที่เก็บกด ...
  • Thumbnail

   หุ่นนิ่ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พงศ์เดช ไชยคุตร; Pongdej Chaiyakut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   เครื่องใช้ต่าง ๆ ของมนุษย์แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ลักษณะความเป็นอยู่ และความเจริญรุ่งเรืองของสังคมได้ ในสังคมที่เจริญลักษณะของเครื่องใช้จะมีความงดงาม วิจิตรบรรจง ส่วนสังคมที่ด้อยพัฒนาลักษณะของเครื่องใช้จะไม่ค่อยงดงาม ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV