Now showing items 1-9 of 9

  • Thumbnail

   จักรวาลในอุดมคติ 

   Type: Thesis
   สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากสุนทรียภาพของจักรวาล นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “จักรวาลในอุดมคติ” ด้วยการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก ผสมผสานสัมพันธ์กับสภาวะภายในและประสบการณ์ ที่มีต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย ในบริบทต่างๆ ...
  • Thumbnail

   จินตนาการจากเครื่องจักสาน 

   Type: Thesis
   มนตรา ตรีชั้น; Montra Trichan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง จินตนาการจากเครื่องจักสาน วัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ด้านงานจักสานของไทยที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสื่อผสม 3 มิติ ให้เป็นรูปทรงต้นก ...
  • Thumbnail

   บินไปหุบเขาตำนาน 

   Type: Work of Art
   ปริญญา ตันติสุข; Parinya Tantisuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง., 2017)
   การได้ศึกษาหนังสือโบราณที่ทำขึ้นจากวัสดุไม้ มีการแกะสลักเป็นรูปร่างคล้ายสิ่งมีชีวิต บันทึกความคิด ความรู้สึกของผู้สร้างหนังสือ สร้างให้เกิดความคำนึงเกี่ยวกับตำนานเรื่องเล่า เป็นแรงบันดาลใจและจุดหมายในการสร้างสรรค์ในการเก ...
  • Thumbnail

   บ้าน: วิกฤตการเมือง 

   Type: Work of Art
   ปริญญา ตันติสุข; Parinya Tantisuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร., 2017)
   ความคิด ความรู้สึกที่มีต่อการเมืองในประเทศ
  • Thumbnail

   บ้านในหุบเขาตำนาน 

   Type: Work of Art
   ปริญญา ตันติสุข; Parinya Tantisuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017-08)
   การได้ศึกษาหนังสือโบราณที่ทำขึ้นจากวัสดุไม้ มีการแกะสลักเป็นรูปร่างคล้ายสิ่งมีชีวิต บันทึกความคิด ความรู้สึกของผู้สร้างหนังสือ สร้างให้เกิดความคำนึงเกี่ยวกับตำนานเรื่องเล่า เป็นแรงบันดาลใจและจุดหมายในการสร้างสรรค์ในการเก ...
  • Thumbnail

   รูปความทรงจำ 

   Type: Thesis
   พัชริสา สุวรรณรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   รูปทรงและสีแห่งจินตนาการ 

   Type: Thesis
   ปริญญา ตันติสุข; Prinya Tantisuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
  • Thumbnail

   รูปลักษณ์ของท้องถิ่นปัตตานี 

   Type: Thesis
   เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ; Jehabdulloh Jehsorhoh (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วิทยานพินธ์เรื่อง “รูปลักษณ์ของท้องถิ่นปัตตานี” ชุดนี้นำเสนอแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบใหม่ และนำเสนอในลักษณะเฉพาะตน ใช้กรรมวิธีและวัสดุในการสร้างงานจิตรกรรม โดยอาศัยความบันดาลใจจากความเชื่อ การดำเนินชีวิตแล ...
  • Thumbnail

   เทพเจ้า 

   Type: Thesis
   ปรเมศวร์ อนันตยานุกูล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “เทพเจ้า” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้า และพัฒนารูปแบบการสร้างสรรค์ เรื่องราวเกี่ยวกับ “เทพเจ้า” ในแต่ละวัฒนธรรม ที่มีความเชื่อและแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน ของตำนานเกี่ยวกับ “เทพเจ้า” ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV