Now showing items 1-16 of 16

  • Thumbnail

   กระแสวัฒนธรรมแห่งความสุข 

   Type: Thesis
   วรรณิภา ทุมลา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดการได้รับอิทธิพลจากกระแสนิยมศิลปินนักร้องจากเกาหลี ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ซึ่งสร้างความสุขให้แก่ข้าพเจ้าที่มีความชื่นชอบหลงใหลในศิลปะการแสดงของนักร้อง และดนตรีอันเป็นวัฒนธรรมแห่งโลกสมัยใหม่ ...
  • Thumbnail

   การบิดเบือนของสื่อสมัยใหม่ในสังคมร่วมสมัย 

   Type: Thesis
   สหรัฐ ศรีถาวร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   มนุษย์มีความจาเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขยายใหญ่ไปจนถึงสภาพสังคมที่เราอยู่และแวดล้อมไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน มีทั้งที่ถูกต้องบ้างไม่ถูกบ ...
  • Thumbnail

   ความงดงามชั่วขณะหนึ่ง 

   Type: Thesis
   ธีรพงศ์ กมลภุส (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความจริงในความงาม มนุษย์เราโหยหาความสมบูรณ์แบบ หลีกเลี่ยงความรู้สึกแง่ลบในด้าน ต่างๆ โดยทั่วไปเราจะคุ้นเคยกับรูปแบบของสุนทรียะในแบบเดียว คือ ความงาม หรือสวยงาม หลายครั้ง ที่เราหลงลืมและมองข้ามสุนทรียะความสวยงาม ...
  • Thumbnail

   ความปรารถนาที่พร่ามัว 

   Type: Thesis
   ชญานิน กวางแก้ว; Chayanin Kwangkaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ค่านิยมและกระแสสังคมเป็นผลิตผลที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา และผลิตผลนี้เองได้เป็นตัวที่มีผลทางด้านความคิด จิตใจ ทัศนคติของเราในปัจจุบันมนุษย์ส่วนใหญ่ได้ดำเนินชีวิตไปตามกระแสสังคม ค่านิยมทั้งทางด้านทัศนคติทางความคิดและวัตถุ ...
  • Thumbnail

   คุณค่าทางสัญญะของวัตถุ 

   Type: Thesis
   ภาณุพงศ์ คงเย็น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   วัตถุ คือ สิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ที่มีอยู่จริงบนโลก เช่น วัตถุจากธรรมชาติและวัตถุจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกของความเป็นจริง มนุษย์มักจะสร้างความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งใดๆ ที่ตนเองเป็นเจ้าของหรื ...
  • Thumbnail

   จากดวงตาสู่ภายใน 

   Type: Work of Art
   นาวิน เบียดกลาง; ์Nawin Biadklang (มหาวิทยาลัย. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   สาระ ข้อมูล ปรัชญา ความรู้ ความบันเทิงใจ จินตนาการความคิดฝัน เป็นมิติที่อยู่ภายในหนังสือในแต่ละประเภท ซึ่งมีความหมายและคุณค่าแตกต่างกันไป การได้เริ่มต้นอ่านหนังสือ จึงเป็นเสมือนการได้เริ่มต้นเดินทางเข้าไปสู่อีกมิติหนึ่งท ...
  • Thumbnail

   ช่วงเวลา สะท้อน ภาพชีวิต 

   Type: Thesis
   วิจักษณ์ ยางนอก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ชีวิตของคนเราถูกกำหนดด้วยเวลา และถูกขับเคลื่อนด้วยเวลาเช่นกัน การใช้ชีวิตประจำวันของคนเราโดยส่วนมากจะเริ่มขึ้นในตอนเช้าและหยุดพักในตอนค่ำ หรือที่เรียกว่า หาเช้ากินค่ำ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุด “ช่วงเวลาสะท้อนภาพชีวิต” ...
  • Thumbnail

   พฤติกรรมของมนุษย์ต่อค่านิยมในสังคมเมือง 

   Type: Thesis
   นาวิน เบียดกลาง; Nawin Biadklang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
   การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในชุดวิทยานิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “พฤติกรรมของมนุษย์ต่อค่านิยมในสังคมเมือง” เป็นการศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ถึงการมีค่านิยมที่ผิดของผู้คนในสังคมเมืองปัจจุบันของไทย ที่หลงใหลในกระแสวัตถุนิยม ...
  • Thumbnail

   ภาพตัวแทน ความเชื่อ 

   Type: Thesis
   ณัฐพงศ์ ตันพิพัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ความเชื่อ เป็นความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ในความคิดของมนุษย์ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการแสดง ออกมาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการแสดงออกทางความเชื่อได้ถูกสร้างผ่าน วัตถุ สัญลักษณ์หรือกิจกรรม ที่สามารถอ้างอิงในโลกของความเป็นจริงได้ เช่น ...
  • Thumbnail

   มิตรภาพความรักและความผูกพันของมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง 

   Type: Thesis
   ณัฐพร เมืองใจ; Nattaporn Meaungjai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   ในสังคมรอบข้างของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้สังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือบุคคลข้างบ้านที่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ส่วนใหญ่พวกเขาจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อ การเป็นเพื่อนแก้เหงา เฝ้าบ้านหรือเพื่อการยกระดับตนเอง แต่สำหรับข้าพเจ้า ...
  • Thumbnail

   ละครชีวิต 

   Type: Thesis
   วิชย์ ณ พัทลุง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ชีวิตก็คือละคร บทบาทที่ตนเองต้องแสดงนั้นบางคนอาจตัดสินให้เป็นคนเลวหรือบางคนอาจบอกว่าเป็นคนดี เป็นตัวเอก ขึ้นอยู่กับว่าบทบาทของคนที่แสดงนั้นจะส่งผลให้ใครถูกใจแหรือไม่ถูกใจข้าพเจ้าคิดว่ามนุษย์ล้วนแสดงสิ่งที่ตนเองไม่ได้เป็น ...
  • Thumbnail

   สารัตถะในสภาวะของธรรมชาติ 

   Type: Thesis
   ถาวร พรรษา; Thavorn Phansa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ “สารัตถะในสภาวะของธรรมชาติ”สะท้อนถึงภาวะอัน เกิดขึ้นจากพลังทางธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นภายใต้ระบบจักรวาล ข้าพเจ้าได้นำปรากฏการณ์การรับรู้ ส่วนตนเหล่านี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ...
  • Thumbnail

   สุนทรียภาพจากวิถีชีวิตไทยภาคใต้ 

   Type: Thesis
   ธนิสร อุดมสิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   สรรพสิ่งในโลกล้วนเปลี่ยนแปรไปตามเหตุและปัจจัย ตามเงื่อนไขของกาลเวลาและสถานที่ จะเห็นได้ว่าในท่ามกลางความไม่สมบูรณ์ยังมีความงาม เสมือนปัจจุบันขณะที่ปราศจากการแบ่งแยกเปรียบเทียบ เกิดการตระหนักถึงคุณค่าความงามและความเข้าใจต ...
  • Thumbnail

   อสุนทรียะแห่งอัตตา 

   Type: Thesis
   ชยากร ยุกตะนันทน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ความงาม เป็นหนึ่งในคาที่มีการให้คาจากัดความที่หลากหลายมากที่สุดคาหนึ่ง อีกทั้งมนุษย์เรายังสามารถสัมผัสถึงความงามได้ทุกเวลา โดยธรรมชาติของมนุษย์มักจะมีการตัดสินความงามหรือความไม่งามต่อสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจาวันอยู่เสมอ ...
  • Thumbnail

   อาหารแห่งยุคอุตสาหกรรมกับชีวิตวัยรุ่น 

   Type: Thesis
   ปัณณพัฒน์ บุญบุษกร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ตั้งแต่มนุษย์ทุกคนเกิดมา “การกิน” เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถขาดได้ รูปแบบของอาหารค่อย ๆ เพิ่มมากขึ้นตามกาลเวลา สิ่งที่สามารถกินได้จะถูกนำมาเพิ่มในเมนูอาหารให้เราได้เลือกลิ้มรสมากขึ้น และเมื่อเครื่องเทศ หรือเครื่องปรุงรสได้เ ...
  • Thumbnail

   แสง สี ในสังคมร่วมสมัย 

   Type: Thesis
   สรัล สุวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือส่วนสำคัญที่ทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบโครงสร้าง ความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีคือสิ่งที่กำหนดควบคุมชีวิตและสังคมเราได้ สร้างโลกขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เพียงแค่วัตถุเท่านั้น ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV