Now showing items 1-10 of 10

  • Thumbnail

   Memory of country 2/2009 

   Type: Work of Art
   ทินกร กาษรสุวรรณ; Tinnakorn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   จากเรื่องราวของวิถีชีวิตในชนบทที่แฝงไว้ด้วยความสงบ อบอุ่น ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่เรียบง่ายในลักษณะการมองภาพแบบตานก (Bird Eye View) เพื่อให้สอดรับกับเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ต้องการบ่งบอกถึงเพื่อนบ้าน ความเป็นอยุ่ที่ผูกพันแวดล้อม ...
  • Thumbnail

   "ชีวิตในชนบทไทย" 

   Type: Thesis
   ทินกร กาษรสุวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   ผลิตผลจากผลผลิตที่แปรเปลี่ยน 

   Type: Thesis
   จิรนันท์ จุลบท (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
  • Thumbnail

   วัฒนธรรมชนบท 

   Type: Thesis
   ทินกร กาษรสุวรรณ; Tinnakorn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
   วิถีชีวิตที่เรียบง่ายด้วยระเบียบและแบบแผนที่ก่อตัวขึ้นจากความจำเป็นของการดำเนินชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของชาวชนบทก่อให้เกิดความรัก ความใกล้ชิด ความอบอุ่นที่เริ่มจากครอบครัวขยายไปสู่กลุ่มของครอบครัวจนถึงหมู่บ้า ...
  • Thumbnail

   สถานการณ์ภายใต้ทัศนคติใหม่ 

   Type: Thesis
   จาตุรนต์ ปานน้ำผึ้ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   สังคมและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เรานั้น สร้างสถานการณ์รูปแบบต่างๆ เป็นบทเรียนสอนให้มีทัศนคติที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตให้มีคุณค่า แต่บางครั้งก็สร้างทัศนคติที่ผิดเพื้ยน เป็นจุดเริ่มของวิกฤตการณ์ภายในจิตใจ ส่งผลให้เกิดปัญหาความ ...
  • Thumbnail

   หนังสือคือชีวิต 

   Type: Work of Art
   ทินกร กาษรสุวรรณ; Tinnakorn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   หนังสือมีความสำคัญและมีประโยชน์กับชีวิตมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องการแสวงหาความรู้หรือคำตอบที่ตนอยากรู้ อยากเห็นด้วยวิธีการต่าง ๆ มากมายหลากวิธี แต่วิธีที่มนุษย์สามารถแสวงหาคําตอบได้ดีและสะดวกที่สุดคือ การแสวงหาคําตอบจากหนังสือ ...
  • Thumbnail

   หลังฝน 1 

   Type: Work of Art
   ทินกร กาษรสุวรรณ; Tinnakorn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงสารของชีวิตในชนบทอีกลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นสภาพของชีวิตในแง่มุมที่ดูธรรมดาเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน สิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ สงล สันโดษ และใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของชีวิตในชนบทไทย
  • Thumbnail

   อยาก 

   Type: Thesis
   อภิชิต แสนสุข; Apichit Sansuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   ในยุคของวัตถุนิยมยุคที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญแก่วัตถุ มองว่ามันเป็นพระเจ้าใช้วัตถุต่าง ๆ เป็นตัวบ่งบอกความเป็นมนุษย์และปกปิดความบกพร่องของตน ข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งในสังคมที่ยังคงเป็นเช่นนั้น ที่ยังคงเต็มไปด้วยความอยากมีอยากได้ ...
  • Thumbnail

   แสงสีฟ้า : ภัยร้ายไร้รูปร่างแห่งเทคโนโลยี 

   Type: Thesis
   เสริมสิน ไพรินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแห่งโลกยุคไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ยุคปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนบริบทแห่งการดำเนินชีวิตไปโดยปริยาย ดังที่เคยมีเพียงปัจจัยหลักทั้ง 4 คือ อาหาร ...
  • Thumbnail

   โลกของฉัน 

   Type: Thesis
   ปรัชญา พลซา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ข้าพเจ้าได้มองหาความสุข เพื่อสะท้อนให้เห็นความงามทางสุนทรียศาสตร์ที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม การกำหนดหรือการสร้างพื้นที่ผ่านมุมมองใหม่ ใช้รูปทรงของวัตถุ สิ่งของ เครื่องสำอาง จำพวกครีม แป้ง น้ำหอม ลิปสติกหลายๆ ชนิด โดยเครื่อง ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV