Now showing items 1-10 of 10

  • Thumbnail

   กายและจิต 

   Type: Thesis
   วรธรรม เต็งใหญ่ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น ร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเกื้อกูลกันในการดำเนินชีวิตไปในปัจจุบัน มนุษย์ในปัจจุบันขาดการสังเกตถึงสภาวการณ์ดำรงของสองสิ่งนี้จนแยก ไม่ออกว่าร่างกายและจิตใจนั้น ...
  • Thumbnail

   ความทรงจำของการทอดข้าม 

   Type: Thesis
   กิ่งกาญ สุนทรชื่น; Kingkan Suntornchuen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   วัฒนธรรมการซ่อมแซมสะพานไม้สะท้อนชีวิตในชนบทที่ยังคงมีอยู่ วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านริมคลองเป็นดังแหล่งเก็บสะสมประสบการณ์ชีวิต และรวบรวมมาสร้างสรรค์ด้วยวิถีของศิลปะที่กลายเป็นสิ่งที่ควบคู่ไปกับการมีชีวิต ทำให้การดำร ...
  • Thumbnail

   คำสอน : จากพ่อสู่ลูก 

   Type: Thesis
   ธีรานนท์ จักรชัยอนันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   “คำสอน : ของพ่อสู่ลูก” ในการแบ่งปัน มุ่งหมายที่จะให้ลูกได้เห็นถึงความสำคัญในการแบ่งปันของเล่นซึ่งกันและกันระหว่าง พี่กับน้องที่จะก่อให้เกิด การเสียสละ การให้ การรับ และความสุขที่ได้ให้ ความสุขที่ได้รับ การเล่นด้วยกันที่ม ...
  • Thumbnail

   พื้นที่สะสมความสุข 

   Type: Thesis
   ณัฐการย์ อธิรัตนมงคล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ยางโยงใยชีวิต 

   Type: Thesis
   รัตนาวดี คงหอ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   วิถีชีวิตการประกอบอาชีพหลักของคนภาคใต้คือการทำสวนยางพารา การกรีดยางเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องใช้ความมานะอุตสาหะ อดทนรอน้ำยางจากต้นยางพารา “ยาง” คือวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับคนใต้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ...
  • Thumbnail

   เพศ-อำนาจ 

   Type: Thesis
   ศิริมา ศรีรักษา.; Sirima Sriruksa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   บางครั้งเราต้องปกปิดความรู้สึกบางอย่าง และเลือกที่จะแสดงออกามมารยาททางสังคมทั่ว ๆ ไปที่พึงกระทำกัน ทั้งที่ความปรารถนานั้นถูกเก็บกดไว้ภายใน ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงสภาวะจิตใต้สำนึกภายในที่ถูกมาตรฐานทางสังคมตีกรอบ ...
  • Thumbnail

   แรงปรารถนาแห่งมนุษย์ไขลาน 

   Type: Thesis
   อิทธิ เปตามานัง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์ “แรงปรารถนาแห่งมนุษย์ไขลาน” มีแรงบันดาลใจมาจากความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในสภาพสังคมแห่งบริโภคนิยมในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการแสวงหาความสุขมาสนองความต้องการของตนเองที่ต่างไล่ตามสิ่งยั้วยุ แต่ยิ่งเสพในกิเลสตัณหามากเท่ ...
  • Thumbnail

   แสงสีฟ้า : ภัยร้ายไร้รูปร่างแห่งเทคโนโลยี 

   Type: Thesis
   เสริมสิน ไพรินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแห่งโลกยุคไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ยุคปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนบริบทแห่งการดำเนินชีวิตไปโดยปริยาย ดังที่เคยมีเพียงปัจจัยหลักทั้ง 4 คือ อาหาร ...
  • Thumbnail

   โลกใหม่แห่งความฝัน 

   Type: Thesis
   ศศิ อุบลฉาย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความฝันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจ เรื่องราวของความฝันล้วนแล้วแต่เป็นไปตามพื้นฐานโครงสร้างของจิตใต้สานึกที่ตอบสนองต่อความต้องการเบื้องลึก ข้าพเจ้ามีต้องการที่จะแสดงออกถึงตัวตนภายในออกมาโดยผ่านผลงานศิลปะ ...
  • Thumbnail

   ในห้องเรียนฯ 

   Type: Thesis
   ทัสนะ ก้อนดี; Tasana Kondee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อในห้องเรียน (In Class) นี้ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากห้องเรียนของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะลักษณะนิสัยการเรียน พฤติกรรมการเล่นและกิจกรรมทางศิลปะ สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์กับข้าพเจ้าทั้งด้านจิตใจ แนวความคิดแ ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV