Now showing items 1-20 of 22

  • Thumbnail

   การศึกษาปัญหาและเสนอแนะวิธีการจัดเก็บและจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์ : กรณีศึกษาผลงานของศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ณ ศูนย์ศิลป์แสงเงา 

   Type: Thesis
   ญาณิศา ทองฉาย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   งานวิจัยนี้เน้นการศึกษาปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ในการจัดเก็บและการจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์ของศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ซึ่งจัดแสดงในศูนย์ศิลป์แสงเงา ภาพพิมพ์ ส่วนใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวภาพระหว่างการจัดเก็บและจั ...
  • Thumbnail

   ความไม่มีสาระ 

   Type: Thesis
   ศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความไม่มีสาระ (Nonsenses)” ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับการกระทำของคนเราที่นอกเหนือไปจากการทำงาน หรือเรียกอีกอย่างว่า สาระ ในชีวิตประจำวันข ...
  • Thumbnail

   คำสอน : จากพ่อสู่ลูก 

   Type: Thesis
   ธีรานนท์ จักรชัยอนันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   “คำสอน : ของพ่อสู่ลูก” ในการแบ่งปัน มุ่งหมายที่จะให้ลูกได้เห็นถึงความสำคัญในการแบ่งปันของเล่นซึ่งกันและกันระหว่าง พี่กับน้องที่จะก่อให้เกิด การเสียสละ การให้ การรับ และความสุขที่ได้ให้ ความสุขที่ได้รับ การเล่นด้วยกันที่ม ...
  • Thumbnail

   ถ้ามึงมาเป็นกู 

   Type: Thesis
   วัชระ หวลภิรมย์; Wachara Hournphirom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   มนุษย์ได้มีความผูกพันกับสัตว์บางชนิดในฐานะสัตว์เลี้ยงมานับพันปี ซึ่งโดยธรรมชาติต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบัน สังคมเมืองได้เจริญขึ้นมนุษย์ได้อยู่ร่วมกันเป็นเมืองใหญ่ ความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์กับสัตว์เริ่มเกิดขึ้น ...
  • Thumbnail

   ทดลองสำหรับผลงานพายุลูกเห็บ 2560 

   Type: Work of Art
   ญาณวิทย์ กุญแจทอง; Yanawit Kunchaethong (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   บันทึกการค้นคว้าทดลองหาความเป็นไปได้ในการนำพืช เช่น คราม ขมิ้นชัน ตีนเป็ดฝรั่ง ใบชา น้ำผึ้ง กาวกระถิน ก่อนนำมาสร้างสรรค์ผลงานจริง
  • Thumbnail

   ทัศนียภาพนามธรรม 

   Type: Thesis
   ปณิธาน ชูช่วย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   เวลาไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังของเหตุการณ์ที่ดำเนินไปอย่างนิรันดร์ แต่เวลาสัมพันธ์กับพื้นที่และยังมีรูปร่าง จากการอธิบายถึงความสำคัญของกาลเวลาในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กลายมาเป็นแรงบันดาลใจและแนวคิดในการ ...
  • Thumbnail

   ท่วงทีของสีเงิน 

   Type: Work of Art
   ญาณวิทย์ กุญแจทอง; Yanawit Kunchaethong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
  • Thumbnail

   บันทึกบนแผ่นดิน 

   Type: Thesis
   กนกวรรณ์ กาวิชัย; Kanokwan Kawichai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   ผลงานวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าสาขาภาพพิมพ์หัวข้อเรื่อง “บันทึกบนแผ่นดิน” มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ น้ำที่อุดมสมบูรณ์เอื้อต่อการเพาะปลูก ผลผลิตที่งอกงามด้วยภูมิปัญญาที่มีธรรมชาติ ...
  • Thumbnail

   บ้านเก่า 

   Type: Thesis
   อมร ทองพยงค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ“บ้านเก่า”เป็นการนำแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ ความทรงจำ สภาพแวดล้อมของข้าพเจ้า จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการถ่ายทอดทางสุนทรียภาพ ผ่านผลงานศิลปะภาพพิมพ์ เพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราว คุณค่า ความงดงาม ...
  • Thumbnail

   ปลายฤดูร้อนต้นฤดูฝน 

   Type: Work of Art
   ญาณวิทย์ กุญแจทอง; Yanawit Kunchaethong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   ป่า 

   Type: Thesis
   ธีรยุทธ อินทร์แก้ว; Teerayuth Inkaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   ผลงานวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าศิลปะสาขาภาพพิมพ์ หัวข้อเรื่อง “ป่า” มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการแสดงออกถึงความรู้สึกภายในจากการที่ได้เข้าไปสัมผัสกับสถานที่จริงและได้เกิดความประทับใจกับธรรมชาติของป่า เป็นความอิสระที่ปราศจากการควบคุม ...
  • Thumbnail

   ผลิตผลจากผลผลิตที่แปรเปลี่ยน 

   Type: Thesis
   จิรนันท์ จุลบท (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
  • Thumbnail

   ภาพประมวลจากความฝันอันเจ็บปวด 

   Type: Thesis
   รดาณัฐ อิ่มเอิบ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   จิตไร้สำนึกที่ถูกเก็บกดทับถมไว้ผ่านภาพความฝัน ความทรงจำอันเลวร้ายในวัยเด็ก ความรู้สึกนึกคิดและสภาวะอารมณ์ต่างๆ ที่เป็นสารสำคัญที่ซ่อนอยู่ ได้ถูกสร้างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนอารมณ์ความกลัวค่อยๆ ถูกสร้าง ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจนก ...
  • Thumbnail

   ภาพพิมพ์บนอาหาร 

   Type: Thesis
   สมพงษ์ ลีระศิริ; Somphong Leerasiri (2001)
   อาหารนอกจากจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของชีวิตแล้ว การทำอาหารยังสามารถแสดงวัฒนธรรมของแต่ละสังคมได้อย่างชัดเจน วัฒนธรรมด้านอาหารมีการอนุรักษ์และพัฒนาสืบต่อกันจากคนรุ่นหนึ่งถึงอีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่ขาดสาย สามารถคงเอกลักษณ์ดั้งเด ...
  • Thumbnail

   มืดแปดด้าน 

   Type: Thesis
   นฤพนธ์ สุขสถาน; Naruphon Sooksathan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   เหตุการณ์ความรุนแรงจากความขัดแย้งทางการเมืองของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกิดความหวาดกลัว เกิดความหวาดระแวง เกิดการเข่นฆ่าผู้คนที่บริสุทธิ์ เกิดการลอบวางระเบิด ทำให้อาคารบ้านเรือนถูกทำลายเผาไหม้ เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ป ...
  • Thumbnail

   ฤดูกาลบันทึก 

   Type: Work of Art
   ญาณวิทย์ กุญแจทอง; Yanawit Kunchaethong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
  • Thumbnail

   สถานการณ์ภายใต้ทัศนคติใหม่ 

   Type: Thesis
   จาตุรนต์ ปานน้ำผึ้ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   สังคมและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เรานั้น สร้างสถานการณ์รูปแบบต่างๆ เป็นบทเรียนสอนให้มีทัศนคติที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตให้มีคุณค่า แต่บางครั้งก็สร้างทัศนคติที่ผิดเพื้ยน เป็นจุดเริ่มของวิกฤตการณ์ภายในจิตใจ ส่งผลให้เกิดปัญหาความ ...
  • Thumbnail

   สลายจิต...ละลายตัวตน 

   Type: Thesis
   พิชญุตม์ สิรสุนทร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   สังคมปัจจุบันถูกครอบงำด้วยอำนาจแห่งความเจริญของวัตถุที่มากเกินความพอดี ทำให้ชีวิตเกิดความสับสนวุ่นวายจากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความอยากได้อยากมี การแก่งแย่ง และความกดดันที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกันเอง จึงทำให้เกิดสภาวะความตึ ...
  • Thumbnail

   สายสัมพันธ์ของอร-อา-รี 

   Type: Thesis
   อรวรรณ ไชยแป้น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   สาระแห่งวัตถุที่แปรเปลี่ยน 

   Type: Thesis
   ธนสาร พัฒนสุทธิชลกุล; Tanasan Pattanasuttichonlakun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   เอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมแนวความคิดที่ประกอบด้วยเนื้อหา รูปแบบ และกระบวนการทางเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อเรื่อง สาระแห่งวัตถุที่แปรเปลี่ยน ด้วยการใช้จังหวะของเส้นและสีก่อตัวทับซ้อนกันจนเกิดเป็นรูปทร ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV