Now showing items 1-15 of 15

  • Thumbnail

   ก่อรูปสภาวะจิต 

   Type: Thesis
   ณัฐวุฒิ ยุทโธ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ก่อรูปสภาวะจิต” เป็นการสร้างสรรค์ศิลปะโดยอาศัยจุดเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาวะจิตของตนเอง และการสังเคราะห์จากความรู้สึกนึกคิดภายใน ทั้งด้านบวก และด้านลบ รวมไปถึงการศึกษาค้น ...
  • Thumbnail

   จักรวาลในอุดมคติ 

   Type: Thesis
   สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากสุนทรียภาพของจักรวาล นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “จักรวาลในอุดมคติ” ด้วยการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก ผสมผสานสัมพันธ์กับสภาวะภายในและประสบการณ์ ที่มีต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย ในบริบทต่างๆ ...
  • Thumbnail

   จิตรกรรมสื่อผสม : ความผูกพันและวิถีครอบครัวในทัศนะอิสลาม 

   Type: Thesis
   ไซนับ หะยีเจ๊ะดอเลาะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “จิตรกรรมสื่อผสม: ความผูกพันและวิถีครอบครัวในทัศนะอิสลาม” มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรักความผูกพันและวิถีชีวิตในครอบครัว วิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความสุขกับชีวิตประจำวันและกิจกรรมที่คุ้นเคยใน ...
  • Thumbnail

   ซากความศิวิไลซ์ 

   Type: Thesis
   พินิจ มิชารี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ถักสายใยครอบครัว 

   Type: Thesis
   พัชพร มีเฉลา; Patchaporn Meechalao (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   ปรากฏการณ์ของอัตลักษณ์ใหม่ 

   Type: Thesis
   จรงค์ เจริญสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ภาพลายเส้นของมหานคร 

   Type: Thesis
   ขวัญชัย ลิไชยกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ "ภาพลายเส้นของมหานคร" เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยลักษณะ 2 มิติ ที่แสดงออกด้วยเทคนิควิธีการวาดเส้น ขาว-ดำ โดยกำหนดด้วยรูปทรงและโครงสร้างของผังเมืองและพื้นที่ทางสภาพแวดล้อมในจินตนาการแล ...
  • Thumbnail

   รูปนอกเนื้อใน 

   Type: Thesis
   ธนกร ไพรสกุลเดชา; Thanakorn Paisakundecha (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   วิถีชาวเล 

   Type: Thesis
   อภิสิทธิ์ ทองอยู่ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “วิถีชาวเล” เป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวประมงริมชายฝั่งปักษ์ใต้ นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยอาศัยความผูกพันและประสบการณ์ เชื่อมโยงกับรูปลักษณ์ที่สัมพันธ์กับโครงสร ...
  • Thumbnail

   สัญญะจากการประกอบสร้างวัตถุ 

   Type: Thesis
   พิเชษฐ ยังพบ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “สัญญะจากการประกอบสร้างวัตถุ”ชุดนี้ เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับความบันดาลใจมาจากสุนทรียภาพทางเนื้อหาเรื่องราว ร่องรอย ความงาม ในมิติต่างๆที่ปรากฏอยู่บนรูปลักษณ์ของวัตถุแห่งความทรงจานั้นๆ ...
  • Thumbnail

   หนังตะลุง-ธรรมะ 

   Type: Thesis
   ชูศักดิ์ ศรีขวัญ; Chusak Srikwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   หน้าไหว้หลังหลอก 

   Type: Work of Art
   ชูศักดิ์ ศรีขวัญ; Chusak Srikwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
  • Thumbnail

   อวิชชา 

   Type: Thesis
   กนกกร หมื่นโฮ้ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   เป็น อยู่ คือ นคร 

   Type: Thesis
   สุกฤตา ทับทิมเขียว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “เป็น อยู่ คือ นคร” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมเมือง ในลักษณะของวัฒนธรรมลูกผสม ซึ่งมีความเจริญทางวัตถุนิยม ที่เข้ามามีบทบาท ...
  • Thumbnail

   โฮมอีสาน 

   Type: Thesis
   ศิรดา นครขวาง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “โฮม อีสาน” ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากจิตรกรรมฝาผนังอีสานหรือฮูปแต้ม อันมีเอกลักษณ์เฉพาะทางรูปแบบ เนื้อหาและเทคนิควิธีการของศิลปะพื้นบ้าน รวมถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตพื้นถิ่นของคนอีสาน ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV