Now showing items 1-20 of 28

  • Thumbnail

   The Contemporary of Thai Street Life 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Komsan PHETSIT; คมสัน เพ็ชรสิทธิ์; JAKAPAN VILASINEEKUL; จักรพันธ์ วิลาสินีกุล; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 18/6/2021)
   Every old city quarter has a sense of place. Yaowarat (China Town) is the oldest commercial quarter in Bangkok, known for the unique identity of the historical architecture, shophouses and massive commercial signage in ...
  • Thumbnail

   The denotation and connotation of materials and objests in art 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Araya PHANPROM; อารยา แผนพรหม; Jakapan Vilasineekul; จักรพันธ์ วิลาสินีกุล; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   “Glass” is a term used both materialistically and to describe superimposed objects in which the definition shifts according to the context. The properties of glass have two implications. Glass may refer to a transparent ...
  • Thumbnail

   The Eye 1 

   Collection: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
   Type: Work of Art
   ภูษิต รัตนภานพ; Phusit Rattanapanop (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   The Eye 3 

   Collection: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
   Type: Work of Art
   ภูษิต รัตนภานพ; Phusit Rattanapanop (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   The inequality on contemporary thai society 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Waret KHUNACHAROENSAP; วเรศ คุณาเจริญทรัพย์; JAKAPAN VILASINEEKUL; จักรพันธ์ วิลาสินีกุล; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   “Inequality in Contemporary Thai Society” is a project that examines the progression of inequality to reveal the infrastructure of which the state acts as an integral part. The problem is driven by power that creates a ...
  • Thumbnail

   Literary Interpretation 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Nopphamoras ARUNWIRAM; นภมร อรุณวิราม; JAKAPAN VILASINEEKUL; จักรพันธ์ วิลาสินีกุล; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 2/1/2019)
   Thai literature on "Ramayana" has a chapter that shows the problems and decisions to solve the problems of the character. The media outlines the impact both good and bad. Both satisfying and unfulfilled. I am interested ...
  • Thumbnail

   The Relation between Father and Me 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Aphinya WATHEEPHAKDEE; อภิญญา วาทีภักดี; JAKAPAN VILASINEEKUL; จักรพันธ์ วิลาสินีกุล; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 17/8/2018)
   The purpose of this research was to present the relation between father and me. The role of a family leader limits the conditions and rules of the family under the responsibility. Family leadership influences abusing power ...
  • Thumbnail

   The shape of the outcome and impact of genetically modified organisms 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Nattakan KRAIKITRAT; ณัฐกานต์ ไกรกิจราษฎร์; Jakapan Vilasineekul; จักรพันธ์ วิลาสินีกุล; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
     Breeding is the practice of cultivating horseradish, which is now more popular than crossbreeding. It will take a long time to get the desired results. In this project, the issue of relationship issues and their imminent ...
  • Thumbnail

   The Eyes 2 

   Collection: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
   Type: Work of Art
   ภูษิต รัตนภานพ; Phusit Rattanapanop (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   การกีดกันทางสังคม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   กิตติพล คำทวี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การกีดกันทางสังคม คือการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ถูกปิดกั้น ขัดขวาง ไม่ให้ได้สิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งถือว่าการกีดกันทางสังคมนั้นเป็นกระบวนการที่ลิดลอนสิทธิผู้อื่น และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน ปัจจุบันมีปัญหาข ...
  • Thumbnail

   การนำเสนอตัวตนบนพื้นที่เสมือน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   สวรรยา จันทรสมัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   โครงการวิทยานิพนธ์โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้ชมในเรื่องการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย ในสมัยที่ข้อมูลของบุคคลถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการสื่อสารการรับรู้และก ...
  • Thumbnail

   การรับรู้และปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   เจมมิกา สินธวาลัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ธรรมชาติออกแบบให้มนุษย์มีประสาทสัมผัส เป็นเครื่องมือที่เชื่อมตนเองเข้ากับโลก ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ทำงานร่วมกัน เพื่อรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง และผิวสัมผัส การรับรู้ต่อโลกภายนอกเหล่านี้ ช่วยให้มนุษย์ปรับตัวให้เข้าก ...
  • Thumbnail

   การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   รชต เจริญพิมลกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ ต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นจากกลไกตามธรรมชาติที่มีปัจจัยกระตุ้นจากความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทาให้สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ ...
  • Thumbnail

   การแปรเปลี่ยนคุณค่าในงานช่างไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ธนัชชา ไชยรินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การแปรเปลี่ยนคุณค่าในงานช่างไทยทั้งทางด้านรูปแบบ วิธีการและเนื้อหา สัมพันธ์อยู่กับเงื่อนไขพัฒนาการทางสังคมรวมไปถึงการกำหนดนโยบายของภาครัฐ ในที่นี้ได้ศึกษาเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์นโยบายของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ...
  • Thumbnail

   ความมีชีวิตในงานประติมากรรม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   วเรศ คุณาเจริญทรัพย์; Waret Khunachareonsup (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   เรารับรู้ความมีชีวิตผ่านการเรียนรู้ การสัมผัส การสังเกต จนเกิดความเข้าใจ ต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัว “พืช” เป็นสิ่งมีชีวิต ความมีชีวิตที่อยู่ในพืชเป็นสิ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุด การมองความมีชีวิตหรือการอธิบายถึงความมีชีวิ ...
  • Thumbnail

   ความแปรผันของรูปเหลี่ยม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   ศิริวรรณ จันทโชติ; Siriwan Chantachote (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   รูปทรงเหลี่ยม 3 มิติที่ประกอบขึ้นจากหน่วยย่อยขนาดเท่า ๆ กัน (Modulars) เป็นรูปทรงที่ประกอบสร้างขึ้นอย่างมีตรรกะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากหน่วยย่อยนั้นมีรูปด้านเป็นรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานหรือที่เรียกว่า ยุนิฟอร์ม โพลิเฮดรอน ...
  • Thumbnail

   ชีวิตหลังความตาย 

   Collection: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
   Type: Work of Art
   ประจักษ์ สุปันตี; Prajak Supantee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   นักเดินทาง 

   Collection: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
   Type: Work of Art
   ประจักษ์ สุปันตี; Prajak Supantee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   วัฏจักรของสิ่งมีชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   ศิรินาถ พร้อมวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ความตายมักจะมาพร้อมภาพจาของการสูญเสียและความโศกเศร้า แต่สัจธรรมที่ทุกๆชีวิตไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั้น คือการเปลี่ยนแปลงทางสังขารซึ่งเป็นปรากฏการณ์สามัญที่เกิดขึ้นตามธรรมดาของโลก ข้าพเจ้าต้องการนาเสนอนัยยะความเป็นจริงของความ ...
  • Thumbnail

   วัตถุ พิธีกรรม ความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตกับความตาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sculpture / วิทยานิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   ประจักษ์ สุปันตี; Prajak Supantee (2005)
   “วัตถุ พิธีกรรม ความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตกับความตาย” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมมีที่มาจากการนำวัตถุสิ่งของไปประกอบพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับความตาย การนำวัตถุเครื่องใช้ทั้งของจริงและที่ทำจำลองขึ้น มารวมไว้กับร่างของคนตาย ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV