Now showing items 1-10 of 10

  • Thumbnail

   Pollution and Metropolitan’s Quality of life 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   เจษฎากร ชนะพันธ์ (Silpakorn University, 17/8/2018)
        This thesis under title “Pollution and Metropolitan’s Quality of life.”,   aims to create 2 dimensional mixed media art work series as well as to present fieldwork and creation procedure, inspired by air and water  ...
  • Thumbnail

   Regenerate of aesthetic from plastic 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   จุรีพร เพชรกิ่ง (Silpakorn University, 12/7/2019)
   The thesis entitled "Regenerate of Aesthetic from Plastic". Was from the inspiration to create beauty values, by visual arts structure, caused by volumetric shapes with the help of imagination of the natural shape. There ...
  • Thumbnail

   The relationship of the river 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   ละอองรัตน์ พลากุล (Silpakorn University, 12/7/2019)
   The thesis entitled “The Relationship of the River” aims to create a collection of art that conveys the impression of water by creating symbols that are related to the environment and the bond with homeland and habitat. ...
  • Thumbnail

   WEST MEETS EAST 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   ธนกร หมื่นขัน (Silpakorn University, 12/7/2019)
   The thesis entitled “West meets East” aims to study a creative process which possesses the idea and content that utter the changing state of the contemporary global society and culture that combines the opposing Thai and ...
  • Thumbnail

   กราฟฟิตี้ชุมชน ความรัก สัตว์เลี้ยงและการปลูกฝัง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ศุภวิชญ์ อินทร์งาม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการกระทำการทารุณกรรมต่อสัตว์ และเพิกเฉยต่อการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ซึ่งมีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง ส่งผลให้จำนวนของสัตว์จรจัดเพิ่มขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสังคม ...
  • Thumbnail

   การเกิดใหม่ของระบบนิเวศจากขยะ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   หนึ่งพัชร อรุณนพรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   "การเกิดใหม่ของระบบนิเวศจากขยะ" ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีลักษณะการนาเสนอในรูปแบบของจลนศิลป์ (Kinetic art) ขับเคลื่อนด้วยกลไกประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ภายในครัวเรือน เพื่อให้ผู้ชมได้มีประสบการณ์ร่วมต่อสิ่งข ...
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์ทางปัญญา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   คงศักดิ์ กุลกลางดอน; Kongsak Gulglangdon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
   ณ วันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ในโลกปัจจุบันกำลังกลายเป็นสภาพแวดล้อมใหม่ ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเรา ซึ่งสามารถส่งผลดีและผลเสียสำหรับผู้อยู่ ...
  • Thumbnail

   ฟื้นฝันวัยเด็ก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   วริศ ศรีชมภู (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ศิลปนิพนธ์ชุด ‘ฟื้นฝันวัยเด็ก’ เริ่มต้นจากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้ผ่านพบมาในวัยเด็ก มาจนถึงปัจจุบัน และเมื่อได้พินิจพิเคราะห์เรื่องราวต่างๆแล้ว ข้าพเจ้าได้พบว่าประสบการณ์ที่ดีและ ร้ายนั้น ส่วนมากที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมั ...
  • Thumbnail

   ภาพ (ไม่นิ่ง) ของกีรติ : การสร้างภาพตัวแทนของชนชั้นนำไทยผ่านวิดีโออาร์ต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   จุฬญาณนนท์ ศิริผล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายเรื่องข้างหลังภาพของศรีบูรพาโดยเจาะจงลงไปศึกษาเฉพาะวิถีชีวิตของตัวละครหม่อมราชวงศ์กีรติในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยการใช้ฐานของงานวรรณกรรมมาเป็นบันไดเพื่อที่จะต่อ ...
  • Thumbnail

   สุนทรียะของแสงกับพื้นที่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   วีรภัทร พัฒลากุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   “สุนทรียะของแสงกับพื้นที่ ”คือผลงานศิลปะที่นาเสนอบรรยากาศของแสงและวัตถุทาง ศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยการใช้แสงผสานซ้อนไปกับสถานที่ต่างๆบนพื้นที่ความเป็นจริง เพื่อ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ว่างและบรรยากาศของสถานที่เดิมให้เกิดผลทางอารมณ์ ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV