Now showing items 1-6 of 6

  • Thumbnail

   การออกแบบสื่ออัตลักษณ์แมวไทยเพื่อการเผยแพร่ 

   Type: Thesis
   พงษ์พิสุทธิ์ ศรีสด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อให้คนทั่วไปได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของแมวไทย เนื่องจากแมวไทยเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต่โบราณ แมวไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากแม ...
  • Thumbnail

   พลังแฝงแห่งรูปทรง 

   Type: Thesis
   กรธนา กองสุข; Kornthana Gongsook (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
  • Thumbnail

   พัก 

   Type: Thesis
   ชัชวัสส์ นาคคุ้ม; Chatchawas Nakkhum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   วิทยานิพนธ์เรื่อง “พัก” เป็นการสร้างสรรค์ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาประเภทประติมากรรมลอยตัว ที่มีแรงบันดาลใจ สภาวะอารมณ์ ความรู้สึกที่แสดงออกถึงการให้ความสำคัญกับการหยุดพักและผ่อนคลายควมตรึงเคียดจากสภาพการดำเนินชีวิตท่า ...
  • Thumbnail

   รูป - ธรรม 2 

   Type: Work of Art
   กรธนา กองสุข; Kornthana Kongsuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   รูปมือจากพระพุทธรูป ประกอบด้วยพื้นที่ว่าง และรูปทรงทึบตันที่มีลักษณะเหมือนบาตรประดับด้วยกลีบดอกบัว สื่อสัญลักษณ์ทางพุทธตามทัศนคติ "ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา" เมื่อใด บุคคลเห็นแจ้งด้วยปัญญาดังนี้ เมื่อนั้น เขาย่อมหน่ายในทุกข์ ...
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์แห่งความผูกพัน 

   Type: Thesis
   จตุพร วงษ์ทอง; Jatuporn Wongtomg (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   วิทยานิพนธ์ระดับศิลปมหาบัณฑิตนี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา โดยมีการแสดงเนื้อหาสาระและสะท้อนถึงความรักความผูกพันที่มีแก่คนในครอบครัวผ่านมุมมองส่วนตัว เป็นผลงานชิ้นงานประติมากรรม เครื่องเคลือบดินเผา ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก : แรงบันดาลใจจากฮูปแต้ม 

   Type: Thesis
   สุวิไล คำพิลา; Suwilai Khamphila (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเป็นที่ระลึกสำหรับตกแต่ง แรงบันดาลใจจาก ฮูปแต้มให้มีรูปแบบร่วมสมัย และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามสอดคล้องกับที่มาและ ผลิตภัณฑ์ ฮูปแต้มฝาผนังสิมมีความสวยงามแบบพื้นบ้าน ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV