Now showing items 1-9 of 9

  • Thumbnail

   การออกแบบสื่ออัตลักษณ์แมวไทยเพื่อการเผยแพร่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   พงษ์พิสุทธิ์ ศรีสด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อให้คนทั่วไปได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของแมวไทย เนื่องจากแมวไทยเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต่โบราณ แมวไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากแม ...
  • Thumbnail

   พลังแฝงแห่งรูปทรง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sculpture / วิทยานิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   กรธนา กองสุข; Kornthana Gongsook (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
   โครงการวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนมีความประสงค์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม เพื่อต้องการสื่อความหมายถึง “พลังแฝงแห่งรูปทรง” ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ความรู้สึก สัญชาติญาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชีวิตและการดำรงอยู่ ...
  • Thumbnail

   พัก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ชัชวัสส์ นาคคุ้ม; Chatchawas Nakkhum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   วิทยานิพนธ์เรื่อง “พัก” เป็นการสร้างสรรค์ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาประเภทประติมากรรมลอยตัว ที่มีแรงบันดาลใจ สภาวะอารมณ์ ความรู้สึกที่แสดงออกถึงการให้ความสำคัญกับการหยุดพักและผ่อนคลายควมตรึงเคียดจากสภาพการดำเนินชีวิตท่า ...
  • Thumbnail

   ภาชนะจากบรรยากาศบนท้องฟ้า 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ปพิชชา ธนสมบูรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบภาชนะสำหรับตกแต่งภายในอาคาร ที่ได้รับความประทับใจจากบรรยากาศบนท้องฟ้าในยามต่างๆ โดยนำสีสัน ลักษณะของท้องฟ้า มาจัดองค์ประกอบเป็นลวดลายจากการตัดต่อดินสี ผลการออกแบบภาชนะได้รับความป ...
  • Thumbnail

   รูป - ธรรม 2 

   Collection: Creative work - Ceramics / ผลงานสร้างสรรค์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Creative Work
   กรธนา กองสุข; Kornthana Kongsuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   รูปมือจากพระพุทธรูป ประกอบด้วยพื้นที่ว่าง และรูปทรงทึบตันที่มีลักษณะเหมือนบาตรประดับด้วยกลีบดอกบัว สื่อสัญลักษณ์ทางพุทธตามทัศนคติ "ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา" เมื่อใด บุคคลเห็นแจ้งด้วยปัญญาดังนี้ เมื่อนั้น เขาย่อมหน่ายในทุกข์ ...
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์แห่งความผูกพัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   จตุพร วงษ์ทอง; Jatuporn Wongtomg (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   วิทยานิพนธ์ระดับศิลปมหาบัณฑิตนี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา โดยมีการแสดงเนื้อหาสาระและสะท้อนถึงความรักความผูกพันที่มีแก่คนในครอบครัวผ่านมุมมองส่วนตัว เป็นผลงานชิ้นงานประติมากรรม เครื่องเคลือบดินเผา ...
  • Thumbnail

   เงาสะท้อนปัจจุบัน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   นรวิชญ์ ศรีแดง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์ชุดนี้เสนอถึงการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาชุด “เงาสะท้อนปัจจุบัน” ซึ่งได้นาเสนอซึ่ง ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของคนในสังคม ทำให้รู้สึกถึงว่าคนในปัจจุบันนั้นการให้ ...
  • Thumbnail

   เฉิดฉัน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   นันทิยา เพ็ชรยืนยง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้นาความประทับใจที่มีต่อการแสดงคาบาเร่ต์โชว์ มาเป็นแรงบันดาลใจในการทางานโดยถ่ายทอดเรื่องราวการแสดงของชาวสีรุ้งหรือสาวประเภทสองที่ตระการตา โดยทาผ่านประติมากรรมกึ่งนามธรรม ที่เห็นแล้วทาให้รู้สึกเคล ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก : แรงบันดาลใจจากฮูปแต้ม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   สุวิไล คำพิลา; Suwilai Khamphila (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเป็นที่ระลึกสำหรับตกแต่ง แรงบันดาลใจจาก ฮูปแต้มให้มีรูปแบบร่วมสมัย และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามสอดคล้องกับที่มาและ ผลิตภัณฑ์ ฮูปแต้มฝาผนังสิมมีความสวยงามแบบพื้นบ้าน ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV