Now showing items 202-221 of 14546

  • Thumbnail

   La crise Franco-Siamoise en 1893 

   Type: Thesis
   Piyanuch Joychoo; ปิยะนุช จ้อยชู (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   La cuisine thaie entre authenticite et occidentalisation : le cas des restaurants des plages de Kata et de Karon a Phuket 

   Type: Thesis
   Kingkan Kongin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   La Decouverte De La Culture Des Regions Du Centre Avec L' Agence Siam Express Travel Services 

   Type: Thesis
   Preeyaporn Ponim (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   รายงานการฝึกงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ฝึกประสบการณ์ทางอาชีพทางด้านการท่องเที่ยว 2) ศึกษาระบบการจัดการในงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งทัศนคติ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ รวมทั้งศึก ...
  • Thumbnail

   La decouverte de Samutsongkram, Ayutthaya et Bangkok 

   Type: Thesis
   Narisara Rojanawanitchayakorn; นริศรา โรจนวณิชยากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การฝึกงานในครั้งนี้ได้ฝึกปฏิบัติงานกับบริษัท เชียงใหม่สวิง จำกัด เป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 วัน ซึ่งหน้าที่หลัก ๆ ในการฝึกปฏิบัติงาน คือ การช่วยเหลือมัคคุเทศก์อาชีพในการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในแต่ละวัน ทั้งนี้เพื ...
  • Thumbnail

   La decouverte des provinces au Centre et au Nord de la Thailande dans le programme de l'excursion de l'agence de voyage T.A. Siam Autrement Co.,Ltd. 

   Type: Thesis
   Siriwut Chamtakong; ศิริวุฒิ ฉ่ำตาก้อง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระโดยผ่านการฝึกงานในครั้งนี้คือการได้สังเกตลักษณะของโปรแกรมการท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติรวมถึงการช่วยเหลืองานในด้านต่าง ๆ ของมัคคุเทศก์ อาชีพซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้านำความรู้ที่ได้จากกา ...
  • Thumbnail

   La decouverte des regions du centre avec les agences de voyages Exotissimo Travel Thailand, Asian Trails, et Other Ways 

   Type: Thesis
   Ornwara Koumsab; อรวรา คุ้มทรัพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   Ce stage de pratique a été indéniablement un facteur important pour gagner de I’expérience et mieux connaître le métier de guide. L’objectif de notre stage était I’observation du travail du guide conférencier et la pratique ...
  • Thumbnail

   La decouverte des regions du centre et activites touristiques avec les agences N.S. Travel & Tours CO., Ltd. et Exotissimo Travel Thailand 

   Type: Thesis
   Jakkrit Charoensit; จักรกฤษณ์ เจริญสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การฝึกงานเป็นระยะเวลา 10 วัน กับบริษัทหนุ่มสาวทัวร์จำกัด และบริษัทเอ็กซ์โซติสซิโม ทราเวล ไทยแลนด์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหน้าที่และบทบาทของมัคคุเทศก์อาชีพ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ...
  • Thumbnail

   La decouverte des regions du Centre et les activites touristiques avec l'agence de voyage Exotissimo Travel Thailand et Marwin Tours (Thailand) 

   Type: Thesis
   Penpisit Thanarattanasut; เพ็ญพิสิฐ ธนรัตนสุทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การค้นคว้านี้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกงานโดยการเป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์เป็นระยะเวลา 10 วัน เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงในการทำง ...
  • Thumbnail

   La decouverte des sites touristiques en Thailande avec l'agence Exotissimo 

   Type: Thesis
   Anwipa Songphattanayotin; อรวิภา ทรงพัฒนะโยธิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้แนวทางอาชีพและวิธีปฏิบัติของมัคคุเทศก์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ศึกษาในสาขาการท่องเที่ยวสามารถวิเคราะห์และเข้าใจขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณลักษณะที่ควรมีของมัคคุเทศก์ ...
  • Thumbnail

   La revolution siamoise de 1932 d'apries le lieutenant-colonel Henri Roux 

   Type: Thesis
   Pimploy Parkpriaw; พิมพ์พลอย ปากเพียร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   Le Marche flottant et les touristes occidentaux : Le cas du Marche Flottant Damnoen Saduak a Ratchaburi 

   Type: Thesis
   Puttipong Vanich (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   Le massage Thai traditionnel pour les Thailandais et les touristes occidentaux 

   Type: Thesis
   Kanjanaporn Piyathum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   ในปัจจุบันนี้ การนวดไทยแผนโบราณเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจะใช้บริการนวดแผนไทยอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพราะได้รับการแนะนำจากหนังสือนำเที่ยว และเพราะคิดว ...
  • Thumbnail

   Le role de l'activite touristique dans la conservation culturelle D'une communaute : le cas du marche Samchuk a Suphan Buri 

   Type: Thesis
   Kewalee Jitplang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   Le Siam dans le voyage autour du monde : Java, Siam & Canton du Comte Ludovic de Beauvoir 

   Type: Thesis
   Narumon Phonrit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   Le Siam et les Siamois d'apres l'abbe de Choisy dans Journal du voyage de Siam 

   Type: Thesis
   Phanjit Duangchan; พันธ์จิต ดวงจันทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   Le siam et les siamois d'apres les memoires du comte de forbin 

   Type: Thesis
   Jirawan Kiatphotha; จิราวรรณ เกียรติโพธา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   Le système verbal en français et en thaï 

   Type: Article
   Sudarat Buddhapong (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-12-30)
   Le français et le thaï, deux langues originairement et typologiquement différentes, partagent certaines propriétés sur les verbes comme les constructions verbales (transitifs et intransitifs) et formes verbales (active et ...
  • Thumbnail

   Les enfants et les adultes dans la serie du "petit nicolas" de sempe et goscinny 

   Type: Thesis
   Bhawinee Siramanon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
  • Thumbnail

   Les Enfants et les adultes dans la serie du ‪"petit nicolas"‬ de sempe et goscinny 

   Type: Thesis
   Bhawinee Siramanon; ภาวิณี สิรมานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
  • Thumbnail

   Les relations commerciales de la France avec le Siam sous le Regne du roi Narai 

   Type: Thesis
   Sutpachaya Anusonpornpem; สุภัชญา อนุสนธิ์พรเพิ่ม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV