Now showing items 11698-11717 of 14546

  • Thumbnail

   หงส์หิน : การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมอีสานและล้านนา 

   Type: Thesis
   จิราวด เงินแถบ; Jiravadee Ngenthab (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   วิทยานิพนธ์เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องหงส์หินฉบับอีสานกับฉบับล้านนา ฉบับอีสานได้จากต้นฉบับใบลานของวัดกลาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ จำนวน 5 ผูก บันทึกด้วยอักษรธรรมอีสาน ส่วนฉบับล้านนาคือคร่า ...
  • Thumbnail

   หญิงงามภายใต้กระแสนิยมร่วมสมัย 

   Type: Thesis
   พิชญา หมื่นมหายศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ความงามของผู้หญิงเป็นสิ่งที่ไม่มีคำนิยาม ไม่มีผู้ใดสามารถให้คำนิยามความงามของผู้หญิง แบบตายตัวได้ ด้วยเหตุผลที่ผู้หญิงทุกคนต่างมีความงามในแบบของตนเองที่แตกต่างกันไป ทั้งความงามด้านทัศนคติ ความคิด การดำรงชีวิต และประสบการ ...
  • Thumbnail

   หญิงสาว 

   Type: Thesis
   นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน; Nonthivathn Chandhanphalin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   วิทยานิพนธ์นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปทรงที่แสดงความรู้สึกและอารมณ์ ที่สื่อความหมายในด้านความนุ่มนวลอ่อนโยนของหญิงสาว โดยการศึกษารูปทรงและความเป็นไปของอากัปกิริยาอาการและการเคลื่อนไหว จากรูปทรงของหญิงสาวเปลือยที ...
  • Thumbnail

   หญิงสาวในโลกคู่ขนานแห่งความฝัน 

   Type: Thesis
   ธัญธิดา สุดาดวง; Tantida Sudadung (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   หนังตะลุง 

   Type: Thesis
   ไพโรจน์ ทองวั่น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   หนังตะลุง 

   Type: Thesis
   สมถวิล ศศิสนธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1974)
  • Thumbnail

   หนังตะลุง-ธรรมะ 

   Type: Thesis
   ชูศักดิ์ ศรีขวัญ; Chusak Srikwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   หนังสือ เดชา วราชุน 

   Type: Work of Art
   เดชา วราชุน; Decha Warashoon (สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017-08)
   ใช้ตัวสะกดอักษรภาษาอังกฤษชื่อตัวเองมาเป็นส่วนประกอบในผลงานกระดาษพับแนวตั้ง
  • Thumbnail

   หนังสือของฉัน 

   Type: Thesis
   ปัญญา ตรีเดชี; Panya Treedechee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   มนุษย์เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้โดยการซึมซับและถ่ายทอดสิ่งต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว แล้วจึงนำมาปรับใช้กับชีวิต ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ได้ก่อเกิดเป็นบุคลิกเฉพาะของแต่ละคนขึ้นมา ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงนำแนวความค ...
  • Thumbnail

   หนังสือของพ่อ 

   Type: Work of Art
   วิโชค มุกดามณี; Vichoke Mukdamanee (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017)
   คำสอนของพ่อที่มีอยู่ในโครงการพระราชกรณียกิจต่าง ๆและพระบรมราโชวาทที่ทรงให้ไว้กับประชาชนในหลาย ๆ โอกาส ถูกรวบรวมเป็นคำสอนในสมุดสีเหลือง มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิต ความเป็นอยู่ และแนวทางต่าง ๆ ที่ประชาชนชาวไทยได้ศึกษาเรีย ...
  • Thumbnail

   หนังสือคน 

   Type: Work of Art
   กัญญา เจริญศุภกุล; Kanya Charoensupakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง., 2017-08)
   หลังจากผ่านช่วงเวลา ‘การอ่าน’ อันยาวนาน ฉันรวบรวมหนังสือเล่มเล็ก ใหญ่ หนา บาง เนื้อหาต่างสาระวิถีเข้าไว้ด้วยกัน ณ ขณะหนึ่งนั่นเอง ฉันได้พบ ‘ความเป็นกลาง’ (Neutrality)
  • Thumbnail

   หนังสือคือชีวิต 

   Type: Work of Art
   ทินกร กาษรสุวรรณ; Tinnakorn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   หนังสือมีความสำคัญและมีประโยชน์กับชีวิตมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องการแสวงหาความรู้หรือคำตอบที่ตนอยากรู้ อยากเห็นด้วยวิธีการต่าง ๆ มากมายหลากวิธี แต่วิธีที่มนุษย์สามารถแสวงหาคําตอบได้ดีและสะดวกที่สุดคือ การแสวงหาคําตอบจากหนังสือ ...
  • Thumbnail

   หนังสือนวนิยายมือสอง : การบริโภคเชิงสัญญะในยุคโลกาภิวัตน์ 

   Type: Thesis
   ธวัลรัตน์ ลักขษร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   งานชิ้นนี้เป็นงานศึกษาเกี่ยวกับหนังสือมือสองในแง่ของบทบาทของโลกาภิวัตน์และสารวจถึงการ บริโภคเชิงสัญญะของหนังสือนวนิยายมือสอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อทาความเข้าใจถึงรูปแบบของหนังสือ และการอ่านที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านแนวคิดโลกาภิวัตน์ ...
  • Thumbnail

   หนังสือนิทานสำหรับเด็กอายุ 9-11 ปี ภาพประกอบ 3 มิติ 

   Type: Thesis
   โรจนา สมัยสุต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1978)
  • Thumbnail

   หนังสือส่วนตัวของเขา 

   Type: Thesis
   ยุวนา ปุณวัฒนวิทย์; Yuvana Poonwattanawit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   ชีวิตของมนุษย์ประกอบด้วยสาระเล็ก ๆ พอกพูนเพิ่มขึ้นจนเป็นบุคลิกภาพที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของบุคคนั้น ๆ ความสลับซับซ้อนของจิตใจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นต้องแสดงออกทางพฤติกรรมต่าง ๆ ตามเหตุและปัจจัยรอบข้างที่มากระทบ ...
  • Thumbnail

   หนังสือส่วนตัวของเขา 

   Type: Thesis
   ยุวนา ปุณวัฒนวิทย์; Yuvana Poonwattanawit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ภาพสะท้อนความต้องการของรัฐ พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2555 

   Type: Thesis
   เอกชัย ภูมิระรื่น; Akkachai Poomraruen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   หนังสือเล่มสุดท้าย 

   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017)
   หนังสือ คือ บทบันทึกเรื่องราวเนื้อหาของมนุษยชาติที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับพันปี หนังสือเป็นแหล่งความรู้ เป็นคัมภีร์ตำราที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ให้ผู้คนได้อ่านได้ศึกษา ขวนขวายค้นคว้าสรรพวิชาวุฒิมาช้านาน ...
  • Thumbnail

   หนังเป็นเอกกับความแปลกแยก 

   Type: Thesis
   ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
  • Thumbnail

   หน่วยเสียงภาษาสุโขทัยจากจารึก 

   Type: Thesis
   เครือวัลย์ จันทร์สมวงษ์; Kruawan Jansomwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1987)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาเสียงในภาษาสุโขทัย 2 ประการคือ 1. ศึกษาหน่วยเสียงภาษาสุโขทัยจากตัวเขียนในศิลาจารึกสุโขทัยเฉพาะที่เป็นภาษาไทยจำนวน 21 หลัก 2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหน่วยเสียงภาษาสุโขทัยกั ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV