Now showing items 9994-10013 of 14546

  • Thumbnail

   ร. แลงกาต์กับการศึกษาเรื่องทาสในระบบทาสเอกชนในกฎหมายเก่าของสยาม 

   Type: Thesis
   มยุรี พงษ์ศิริรักษ์; Mayuree Pongsirirak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
  • Thumbnail

   รณรงค์เพิ่มการใช้พลังทางกายในชีวิตประจำวัน 

   Type: Thesis
   เฉลิมลาภ วิวัฒน์อานุภาพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้คนวัยทำงานหันมาใช้พลังทางกายในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพื่อ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพและเปลี่ยนให้การทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมนุษย์มากขึ้น โดยมี กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ ...
  • Thumbnail

   รถรับจ้าง 

   Type: Thesis
   สุรศักดิ์ คุณประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
  • Thumbnail

   รถสามล้อเครื่องสาธารณะ 

   Type: Thesis
   ลัทธวิตต์ สุดสว่างวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
  • Thumbnail

   รถสุขาเคลื่อนที่ชนิดลากจูง ของกรุงเทพมหานคร 

   Type: Thesis
   กิตติพงษ์ วนภิญโญศักดิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
  • Thumbnail

   รถเข็นลังน้ำอัดลม 

   Type: Thesis
   วิทยา ทรัพย์ธนะอุดม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   รถเข็นลังน้ำอัดลมในปัจจุบัน แม้จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่โครงสร้างหลักของรถเข็นฯ ก็ยังคงเหมือนกัน ปัญหาที่พบในตัวรถเข็นฯ ทั้งทางด้านการใช้งาน และความสวยงาม จึงคล้ายคลึงกันดังนี้ 1. ปัญหาด้านความปลอดภัย มีทั้งความ ...
  • Thumbnail

   รถไฟฟ้า 

   Type: Thesis
   นรินทร์ ลีชัยวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปกร, 1989)
   ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีแนวโน้มของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นมาก จะสังเกตุได้ว่า มีการก่อสร้างอาคาร และโรงงานขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากมาย อีกทั้งยังมีโครงการอาคารขนาดใหญ่ ที่รอการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก เหตุผลหนึ่งของการก่อ ...
  • Thumbnail

   รถไฟฟ้า 

   Type: Thesis
   นรินทร์ ลีชัยวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
  • Thumbnail

   รฤก ละ วาง 

   Type: Work of Art
   วิรัญญา ดวงรัตน์; Wiranya Duangrat (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ด้วยความรำลึกถึงสิ่งที่มีคุณค่า ด้วยความเคารพบูชาในสิ่งที่เป็นสัมมาสั่งสมต่อเนื่องยาวนานผ่านกาลเวลา นำมาสู่ความเพียรสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อการเก็บรักษารูปลักษณ์แทนความรัก ความศรัทธา และความทรงจำที่มีค่า ดั่งเป็นการรฤ ...
  • Thumbnail

   รสเสน่หา กาลเวลา 

   Type: Thesis
   วารีนา กันจาด; Wareena Kanjad (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   รอคอย 

   Type: Thesis
   อำนาจ คงวารี; Amnat Kongwaree (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   สภาพสังคมในปัจจุบันก่อตัวขึ้นอย่างสลับซับซ้อนและหลากหลายสถานภาพ มีภาพของผู้คนจำนวนมากที่จำต้องต่อสู้ดิ้นรนหาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้สามารถมีลมหายใจ เพียงเพื่อพ้นแต่ละวันอย่างยากเข็น ภาพของคนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่ ...
  • Thumbnail

   รองเท้าวิ่งเพื่อสุขภาพ 

   Type: Thesis
   สนั่น เจริญขึ้น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของรองเท้าวิ่งเพื่อสุขภาพ คือ ขนาดและความพอดีของรองเท้าที่ผลิตกันอยู่ในปัจจุบัน ไม่เหมาะสมกับโครงสร้างเท้าของคนไทย และในการเลือกใช้รองเท้า กีฬาผิดประเภท วัตถุประสงค์หลักในการศึกษา เพื่อจะปรับปร ...
  • Thumbnail

   รอยกรรม 

   Type: Thesis
   เกรียงไกร แสงทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   รอยกรรม 

   Type: Thesis
   ปัทมา ทับทิมไทย; Pattama Tabtimthai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   รอยฉลุ 

   Type: Thesis
   คัจฉพงษ์ บริบูรณ์หิรัญธนา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   รอยชีวิตชาวใต้ 

   Type: Thesis
   มนูธรรม ช่วยหนู; Manutam Chuaynoo (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การสร้างผลงานงานจิตรกรรมในชุดวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ“ รอยชีวิตชาวใต้” จากการได้สัมผัสอาชีพการทำสวนยางพาราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้ข้าพเจ้ามีความทรงจำและความประทับใจอยู่ภายในจนเกิดเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่พรรณนาเ ...
  • Thumbnail

   รอยต่อของโลกจริงกับโลกฝัน 

   Type: Thesis
   ปฐวี จันทาพรม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   รอยต่อแห่งศรัทธาของกาลเวลา 

   Type: Thesis
   ปานพรรณ ยอดมณี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   รอยทุกข์ 

   Type: Thesis
   วุฒิธิพันธ์ พานเจิม; Wootipun Panjem (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   รอยธรรม 

   Type: Thesis
   วราวัจน์ พิมพิสัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV