Now showing items 9828-9847 of 14546

  • Thumbnail

   มกรสังคโลกที่โบราณสถาน AT.A2 ต.เมืองเก่า จ.สุโขทัย 

   Type: Thesis
   พัชราพร เจริญลาภ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
  • Thumbnail

   มณฑปเชียงใหม่ 

   Type: Thesis
   จีรศักดิ์ เดชวงศ์ญา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
  • Thumbnail

   มณฑปแบบสุโขทัยในศรีสัชนาลัย 

   Type: Thesis
   ทรงยศ วีระทวีมาศ; Songyot Weerataweemat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   การวิจัยนี้ได้ทำการศึกษามณฑปในเมืองศรีสัชชนาลัย โดยเลือกข้อมูลจากมณฑปที่อยู่ในแนวแกนหลักของวัด เพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรม และศึกษาอิทธิพลทางศิลปสถาปัตยกรรมและความหมายบางประการที่มีต่อมณฑปสุโขทัย ...
  • Thumbnail

   มนตร์ไภษัชยะ : การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดีและการแพทย์ในอถรรพเวท 

   Type: Thesis
   ธีรภัทร สินธุเดช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพื่อแปลมนตร์ไภษัชยะจากคัมภีร์อถรรพเวท ฉบับภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย 2. เพื่อนำเสนอด้านการแพทย์ในอถรรพเวทซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดรรชนีแรกแห่งความเจริญของอารยธรรมตะวันออก 3. เพื่อวิเคราะห ...
  • Thumbnail

   มนตร์ไภษัชยะ : การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดีและการแพทย์ในอถรรพเวท 

   Type: Thesis
   ธีรภัทร สินธุเดช; Theerapat Sinthudech (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   มนต์เสน่ห์แห่ง "เพอรานากัน" มรดกทางวัฒนธรรมสู่ผลงานเครื่องประดับ 

   Type: Thesis
   ช่อฟ้า หงษ์สิทธิชัยกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   มนุษย์ 

   Type: Thesis
   ยงยุทธ พินิจพงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
  • Thumbnail

   มนุษย์ กับ พื้นที่ (Man and space) 

   Type: Thesis
   ชีวิน ประสงค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   มนุษย์-ภาพลวงตา 

   Type: Thesis
   ศิวมัย สินทรงชัย; Sivamai Sinchongchai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   มนุษย์-เมือง 

   Type: Thesis
   พลาดล มีแสง; Paladon Meeseang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การดำรงชีวิตในมหานครใหญ่เช่น กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสังคมเมืองที่เกิดจากการ หลังไหลเข้ามาของผู้คน เพื่อแสวงหาโอกาสของการพัฒนาชีวิต เพื่อความหวังที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างสินเชิง ...
  • Thumbnail

   มนุษย์กล่อง 

   Type: Thesis
   นีราพร อินทรักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   มนุษย์กับความลุ่มหลง 

   Type: Thesis
   อิทธินันท์ เรืองหทัยนนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   บุรุษกับความลุ่มหลง คือ ความต้องการของเพศชาย ที่มากเกินความพอดี ในความรู้สึกนั้น ความลุ่มหลงนี้เป็นแค่อารมณ์ชั่วขณะเท่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นกิเลส อารมณ์ชั่วขณะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเปรียบเสมือนน้ำแข็งเป็นสัญลักษณ์ที ...
  • Thumbnail

   มนุษย์กับความสงบของจิต 

   Type: Thesis
   ศิรินิตย์ ดีรุจิเจริญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1995)
  • Thumbnail

   มนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

   Type: Thesis
   อภิวัฒน์ ปะกิระเณย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   มนุษย์กับมายาวัตถุ 

   Type: Thesis
   ประวิทย์ ล้ำเจริญ; Prawit Lumcharoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิทยาการต่างๆอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งอาจเรียกได้ว่าปัจจุบันเป็นยุคของวัตถุดิบอันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนหลงใหลตามกระแสในค่านิยมแปลกใหม่ปล่อยให้วัตถุนิยมครอบงำอยู่เหนือจิตใจโดยไม่ร ...
  • Thumbnail

   มนุษย์กับวัฒนธรรมใหม่ 

   Type: Thesis
   พงษ์ศักดิ์ นทีธรมงคล; Pongsak Nateetornmongkol (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   มนุษย์กับสภาวะซ่อนเร้นทางจิต 

   Type: Thesis
   อำนาจ วชิระสูตร; Amnad Washirasurt (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว สามารถส่งผลต่อสภาพจิตใจของมนุษย์และเป็นปัจจัยสำคัญในการสั่งสมสิ่งซ่อนเร้นในจิตใจ ให้มีการทับถมตกผลึกที่ต้องการเยียวยาและแก้ไข ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า มีความประสงค ...
  • Thumbnail

   มนุษย์กับสังคมเมือง 

   Type: Thesis
   คมสัน หนูเขียว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
  • Thumbnail

   มนุษย์กับสังคมเมือง 

   Type: Thesis
   วัชระ ประยูรคำ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
  • Thumbnail

   มนุษย์กับสังคมในสหัสวรรษ 

   Type: Thesis
   ภาณุมาศ ทาศิลา; Panumas Tasila (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   “มนุษย์กับสังคมในสหัสวรรษ” เนื้อหาในผลงานเป็นเรื่องราวการดำเนินชีวิตในสังคมที่บีบคั้น กดดัน มีชีวิตที่อัตคัด การเป็นอยู่ที่ลำบากยากแค้น สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวแปรสำคัญในการที่ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัว และต่อสู้ ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV