Now showing items 7575-7594 of 14546

  • Thumbnail

   ถนนข้าวสาร : จากอดีต-ปัจจุบัน 

   Type: Thesis
   สุคตยุติ จารุนุช; Sukotyut Charunut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   ปัจจุบัน ชื่อถนนข้าวสารนั้นเป็นที่รู้จักพอๆกับชื่อเมืองกรุงเทพ ในช่วงเวลายี่สิบปีที่ผ่านมา ถนนข้าวสารได้ผ่านการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ จนถึงปัจจุบัน แม้ลักษณะทางกายภาพและประโยชน์ใช้สอยจะมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ถนนข้าวสาร ...
  • Thumbnail

   "ถนอม" ดูแลรักษาจากสายใยผูกพัน 

   Type: Thesis
   สันติพงศ์ ทองพันธ์; Santipong Tongpan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   ถนอมไว้ในความเย็น 

   Type: Thesis
   ปุณยวีร์ เอี่ยมสกุล; Punyawee Iamsakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การเชื่อมโยงสัญลักษณ์ทางนามธรรมผ่านมิติของวัตถุ เพื่อสื่อสารให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและเข้าใจร่วมกันได้ง่ายขึ้น ภาษาที่เกิดขึ้นในงานจึงเป็นภาษาสากลที่ไม่ซับซ้อน หรือยากต่อการทำความเข้าใจ แนวความคิดในการสร้างสรรค์จึงหยิบ ...
  • Thumbnail

   ถอดบทเรียนการเรียนรู้สุขภาพชุมชนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

   Type: Thesis
   พัณณ์ชิตา โยคะนิตย์; Punchita Yokanit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   ถอดรหัสวัฒนธรรม 

   Type: Book
   ชนัญ วงษ์วิภาค (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ถักทอ ทบเส้น 

   Type: Thesis
   พรหมภพ หุบกระโทก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในชุด “ถักทอ ทบเส้น” เกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจในความเชื่อ ของความรัก ความผูกพัน จากวิถีชีวิตผ่านศิลปะพื้นบ้านท้องถิ่น ในการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ (เสื่อ) ที่แสดงออกถึงทักษะฝีมือ ภูมิปัญญา ...
  • Thumbnail

   ถักรูปชีวิต 

   Type: Thesis
   สิตา อินใหญ่ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   ถักรูปลักษณ์ 

   Type: Thesis
   หฤทัย ศรีภุมมา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   ถักรูปสมมุติ 

   Type: Thesis
   ธีรพล สีสังข์; Teerapon Sisung (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ถักสายใยครอบครัว 

   Type: Thesis
   พัชพร มีเฉลา; Patchaporn Meechalao (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   ถักสายใยครอบครัว 

   Type: Thesis
   พัชพร มีเฉลา; Patchaporn Meechalao (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   ถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวนในภาษานครศรีธรรมราช : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอท่าศาลา 

   Type: Thesis
   ชัยวัฒน์ สีแก้ว; Chaivat Srikeaw (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประกอบ หน้าที่ และความหมายของถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวนในภาษาท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลที่นำมาศึกษาได้มาจากตัวผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้บอกภาษา และฟังจากแถบบันทึกเสียงหนังตะลุง ...
  • Thumbnail

   ถ้ามึงมาเป็นกู 

   Type: Thesis
   วัชระ หวลภิรมย์; Wachara Hournphirom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   มนุษย์ได้มีความผูกพันกับสัตว์บางชนิดในฐานะสัตว์เลี้ยงมานับพันปี ซึ่งโดยธรรมชาติต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบัน สังคมเมืองได้เจริญขึ้นมนุษย์ได้อยู่ร่วมกันเป็นเมืองใหญ่ ความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์กับสัตว์เริ่มเกิดขึ้น ...
  • Thumbnail

   ถ้ามึงมาเป็นกู 

   Type: Thesis
   วัชระ หวลภิรมย์; Wachara Hournphirom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   มนุษย์ได้มีความผูกพันกับสัตว์บางชนิดในฐานะสัตว์เลี้ยงมานับพันปี ซึ่งโดยธรรมชาติต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบัน สังคมเมืองได้เจริญขึ้นมนุษย์ได้อยู่ร่วมกันเป็นเมืองใหญ่ ความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์กับสัตว์เริ่มเกิดขึ้น ...
  • Thumbnail

   ทดลองสำหรับผลงานพายุลูกเห็บ 2560 

   Type: Work of Art
   ญาณวิทย์ กุญแจทอง; Yanawit Kunchaethong (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   บันทึกการค้นคว้าทดลองหาความเป็นไปได้ในการนำพืช เช่น คราม ขมิ้นชัน ตีนเป็ดฝรั่ง ใบชา น้ำผึ้ง กาวกระถิน ก่อนนำมาสร้างสรรค์ผลงานจริง
  • Thumbnail

   ทรงเจ้าที่ตำหนักเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดนครปฐม 

   Type: Thesis
   ณัฐวรรณ นามพลกรัง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1995)
  • Thumbnail

   ทรรศนะต่อปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากรวมเรื่องสั้นชุด "แขกในบ้านตัวเอง" 

   Type: Thesis
   พิษณุ ไชยโรจน์; Pissanu Chairoj (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   งานวิจัยชิ้นนี้ทำขึ้นเพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากรวมเรื่องสั้นชุด “แขกในบ้านตัวเอง” ตลอดจนเพื่อศึกษาการนำเสนอภาพลักษณ์มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านมุมมองนักเขียน ...
  • Thumbnail

   ทรวดทรงและการตกแต่งโบสถ์ไทย 

   Type: Thesis
   ทัศนีย์ พิกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1970)
  • Thumbnail

   ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร 

   Type: Thesis
   เดชชาติ นิลวิเศษ; Detchart Nilvised (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์ เรื่อง ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม สำหรับหาแนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV