Now showing items 9872-9891 of 14485

  • Thumbnail

   มิติที่เคลื่อนไหว 

   Type: Thesis
   ทมาภรณ์ ประทุมพงษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
  • Thumbnail

   มิติลวง 

   Type: Thesis
   สารัช สุภาภา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   มิติลวงแห่งปัจจุบันสมัย 

   Type: Thesis
   ศิริกร อิ่นคำ; Sirikorn Inkam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
   สภาพสังคมยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีใหม่ วิถีชีวิตของมนุษย์ต้องผูกพันกับการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ผู้คนมีการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชนมากกว่าการสัมผัสโลกแห่งความเป็นจริง จากสภาพการณ์ดังกล่าว ...
  • Thumbnail

   มิติลวงในสังคมเมือง 

   Type: Thesis
   ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ; Songwit Pimpakun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงมิติความลวงในสังคมเมือง ในรูปของการสร้างภาพโฆษณาของนักสื่อสารมวลชน ที่ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสร้างให้เกิดภาพลวงตา ลวงใจ ซึ่งเป็นเนื้อหาในทางสังคมบริโภคนิยม นำมาสู่การสร้างงาน ...
  • Thumbnail

   มิติสัมพันธ์และเวลาที่ย้อนแย้งในงานจิตรกรรม 

   Type: Thesis
   กนกพร ศรีจง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   มิติเลื่อมพราย 

   Type: Thesis
   ธงชัย ยุคันตพรพงษ์; Thongchai Yukantapornpong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   โลกในธรรมชาติที่ดูเหมือนจะยุ่งเหยิงไร้ระเบียบซึ่งเราอาศัยอยู่นี้ หากมองด้วยความพิจารณา และสังเกตอย่างใกล้ชิดแล้ว จะเห็นพื้นฐานของความเป็นระเบียบ ซ่อนอยู่ในโครงสร้างของรูปร่างที่ไร้ระเบียบนั้น วิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความจริงว่า ...
  • Thumbnail

   มิติเลื่อมพราย 

   Type: Thesis
   ธงชัย ยุคันตพรพงษ์; Thongchai Yukantapornpong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   มิติแห่งการผสานความรัก 

   Type: Thesis
   ธนวัฒน์ พรหมสุข; Thanawat Promsuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   “ ความรัก” คือการเชื่อมโยงมิติทางความรู้สึกของจิตใจระหว่างบุคคลต่อบุคคลความรักมีหลายรูปแบบและบริบทที่ล้วนแล้วแต่มุมมองและทัศนคติส่วนตนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามีเจตนาเพื่อต้องการสร้างเค้าลางทางสุนทรีย์ที่สื่อสะท้อนคว ...
  • Thumbnail

   มิติแห่งความสุข 

   Type: Thesis
   ธีระพล ยุทธอาสา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
  • Thumbnail

   มิติแห่งความสุขในจินตนาการของข้าพเจ้า 

   Type: Thesis
   วิศว์ กลับวิเศษ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   มิติแห่งชีวิต 

   Type: Thesis
   ธิติพล ดีครื้น; Thitipon Dicruen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การได้ใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลินอยู่ในโลกแห่งความสุขที่ไม่ยั่งยืน ที่จำเป็นต้องเสาะแสวงหาอยุ่เสมอชั่วชีวิต มันช่างเป็นรูปแบบของชีวิตอันรื่นรมย์ที่น่าสังเวชเหลือเกิน ราวกับการพยายามสร้างอาณาจักรแห่งความบันเทิงนิรันดร์ ...
  • Thumbnail

   มิติแห่งตน 

   Type: Thesis
   นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1995)
  • Thumbnail

   มิติแห่งตน หมายเลข 2 

   Type: Work of Art
   นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์; Noppadon Viroonchathapun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
   วิถีชีวิตในสังคมปัจจุบันที่มากด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ แต่ความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์นั้นมิใช่เพียงการดำรงอยู่ของรูปร่างหน้าตาโดยลำพัง ยังจะต้องควบคู่กันกับจิตใจที่ดีงาม ผลงานของข้าพเจ้า ต้องการแสดงออกถึงบางส่วนขอ ...
  • Thumbnail

   มิติแห่งแสง สี รูปทรง 

   Type: Thesis
   ศิริรัตน์ พุทธชาติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
  • Thumbnail

   มิติในความจริง? 

   Type: Thesis
   อภิรัฐ ฤกษ์ดี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ในสังคมปัจจุบัน การกระทำและคำพูดของคนรอบตัว รวมไปถึงสื่อรูปแบบต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น สื่อเหล่านี้สามารถถูกบิดเบือนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยที่ขาดการตรวจสอบอย่างถูกต้องว่าสิ่งเหล่าน ...
  • Thumbnail

   มิติในจินตนาการ 

   Type: Thesis
   อัจฉรา นาคลดา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
  • Thumbnail

   มิติในทิวทัศน์ 

   Type: Thesis
   หฤทยา ขุนน้อย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   มิติใหม่ของโครงสร้างและที่ว่าง 

   Type: Thesis
   ฐิตพล สุวรรณกุศลส่ง; Titapol Suwankusolsong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1995)
   ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางจิตใจของมนุษย์ก่อให้เกิดความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและขอบเขตของการรับรู้ทางจิตใจให้เปิดกว้างขึ้น ข้าพเจ้าต้องการแสดงถึงมิติของร ...
  • Thumbnail

   มิติไทย 

   Type: Thesis
   บทม์มาลิน เกิดหนุนวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV