Now showing items 7358-7377 of 14485

  • Thumbnail

   ชีวิตในบึงบัว 

   Type: Thesis
   อนิษร เฮ่าศกุนต์; Anisorn Heaosakoon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   ชีวิตในพื้นที่จำกัด 

   Type: Thesis
   อาคม เสงี่ยมวิบูล; Arkom Sa-ngiamviboom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   ความเจริญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ เป็นเงื่อนไขให้สังคมต้องเดินตามกระแสของการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอด การปรับเปลี่ยนสภาพของชีวิต ด้วยการผลักดันให้ชีวิตมีการพัฒนาตามกระแสของเมือง ทำให้ผู้คนหลั่งไหลสู่วิถีชีวิตแบบคนเมือง ...
  • Thumbnail

   ชีวิตในพื้นที่จำกัด 

   Type: Thesis
   อาคม เสงี่ยมวิบูล; Arkom Sa-ngiamviboom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   ชีวิตในมิติคู่ขนาน 

   Type: Thesis
   รัตนา สาลี; Rattana Salee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   ข้าพเจ้าเติบโตและอาศัยในกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่เด็ก และมักเดินทางไปสถานที่ต่างในชีวิตประจำวันด้วยรถโดยสารประจำทาง ภาพของเมืองกรุงเทพเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ดูได้จากการขยายตัวอาคารและสิ่งที่ ...
  • Thumbnail

   ชีวิตในวัตถุ 

   Type: Thesis
   วรรษกร คงถาวร; Wassakorn Khongthaworn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อการนำเสนอคำตอบซึ่งเป็นความรู้อันเกิดจากปัญหาความดิ้นรนภายในใจของข้าพเจ้า ถ่ายทอดผ่านผลงานประติมากรรมจำนวน 3 ชิ้น พร้อมบันทึกขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมทุกชิ้นจนถึงข ...
  • Thumbnail

   ชีวิตในเครื่องจักสาน 

   Type: Thesis
   ภูมิ มงคลช่วง; Phoom Mongkolchuang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   ชีวิตใหม่ 

   Type: Thesis
   น้ำผึ้ง วัฒนชัยกุลวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   ชีวิตใหม่บนซากเก่า 

   Type: Thesis
   ประจวบลาภ สวัสดี; Prajuablap Sawatdee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   ชีวิตไทยชนบทในจิตรกรรมไทย 

   Type: Thesis
   เด่น หวานจริง; Den Warnjing (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมแนวความคิด เนื้อหา รูปแบบ และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่มีแนวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตไทยชนบท เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติของชนบท ซึ่งมีวิถีชีวิตส่วนห ...
  • Thumbnail

   ชื่อโครงการ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. 

   Type: Thesis
   ชุติมา คณานุรักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
  • Thumbnail

   ชุดกระถางปลูกพืชตระกูลกระบองเพชรสำหรับวางบนโต๊ะทำงานแรงบันดาลใจจากนกฮูก 

   Type: Thesis
   นิธิกานต์ ทองคง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ศิลปนิพนธ์นี้เป็นการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ในรูปแบบอุตสาหกรรม โดยที่มีแรงบันดาลใจจากนกฮูก ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถือเป็นอย่างหนึ่งที่สำคัญมาก เปรียบเสมือนได้กับอีกปัจจัยหนึ่ง ที่มนุษย์ไม่สามารถขาดได้ ...
  • Thumbnail

   ชุดกาน้ำชา 

   Type: Thesis
   กฤตยชญ์ คำมิ่ง; Kridtayot Comeming (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
  • Thumbnail

   ชุดการสอนวิชาศิลปศึกษาเบื้องต้นเรื่องสีและรูปทรง (ของชั้นประถมปลาย) 

   Type: Thesis
   สมประสิทธิ์ โพธิปัญญาศักดิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
  • Thumbnail

   ชุดของตกแต่งบ้านแรงบันดาลใจจากเห็ดนางนวล 

   Type: Thesis
   ระพีพรรณ เชื้อรักภูมิ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   ชุดตะเกียงตกแต่งสวนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทะเล 

   Type: Thesis
   วชิราพันธ์ ปานมณี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ศิลปนิพนธ์นี้เป็นการสร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อออกแบบชุดตะเกียงตกแต่งสวน สำหรับใช้ในรีสอร์ต โดยมีที่มีมาจากการแหวกว่ายของฝูงปลาตัวเล็ก ๆ มีทิศทางการคลื่อนไหวอย่างกลมกลืนและมีการสลับสับเปลี่ยนอยู่เรื่อย ๆ ...
  • Thumbnail

   ชุดตัวต่อประกอบในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม 

   Type: Thesis
   มนชยา ประสานพานิช; Monchaya Prasanpanich (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   ชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกสำหรับผู้สูงอายุ 

   Type: Thesis
   ภาวิณี ศิริโรจน์; Phawinee Sirirot (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การวิจัยเรื่อง ชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกสำหรับผู้สูงอายุ ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ และออกแบบผลิตภัณฑ์ตามข้อมูลที่ศึกษา รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ...
  • Thumbnail

   ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาสำหรับคู่รักเพื่อใช้ประกอบบนโต๊ะอาหาร 

   Type: Thesis
   บุษรินทร์ ศิริจิตเกษม; Butsarin Sirijidkasame (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การออกแบบชุดผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาสำหรับใช้ประกอบบนโต๊ะอาหาร มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มคู่รักวัย 25 - 35 ปี เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภท แจกันตะเกียงน้ำมันหอมระเหย และภาชนะใส่เครื่องดื่ม สำหรับใช้สอย ...
  • Thumbnail

   ชุดภาพประกอบอาหารเพื่อการพักแรม 

   Type: Thesis
   สมศักดิ์ อินทรครรชิต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   ปัญหาที่ทำการวิจัยและออกแบบ - อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบอาหารสำหรับพักแรมนั้น ยังแยกชิ้นอยู่ยังไม่รวมเป็นชุดเดียวกัน - ไม่มีที่บรรจุอุปกรณ์ประกอบอาหารต่าง ๆ รวมเข้าด้วยกัน - น้ำหนักของอุปกรณ์ประกอบอาหารสำหรับพักแรมในปั ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV