Now showing items 21-40 of 58

  • Thumbnail

   ตัวตนในจินตนาการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   วิลาวัณย์ เวียงทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   ทะเลแห่งอาเวค 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   จุฑารัตน์ วิทยา; Chutaratana Wittaya (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   การทำวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นการเสนอผลงานทางศิลปะภาพพิมพ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบของทัศนธาตุ อันได้แก่ ลีลาของเส้น, รูปทรง, ความแตกต่างของน้ำหนัก, ลักษณะพื้นผิวและระยะความลึกของบรรยากาศ ในรูปลักษณ์ของทิวทัศน์ทะเล ซึ่งนำไปสู ...
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์อาหาร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   จรีณัฐ รวิวัฒนวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   จากประสบการณ์ที่ประทับใจในความงดงามของทิวทัศน์ทางธรรมขาติ ร่วมกับความสนใจเกี่ยวกับผลผลิตอันเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถนำมาประกอบปรุงอาหารอร่อยหลากหลายชนิด เนื่องด้วยแต่ละประเทศมีวัตถุดิบและวัฒนธรรมการกินที ...
  • Thumbnail

   บทสนทนาแห่งทุกข์เพื่อการค้นหา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พัฒนโชค มณีโชติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การรื้อฟื้นถึงเรื่องราวในอดีตที่เป็นทุกข์ มักส่งผลกระทบให้เกิดความสับสนในการดำรงชีวิตท่ามกลางการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคมในขณะปัจจุบัน ความทุกข์ที่เวียนว่ายวนซ้ำแล้วซ้ำเล่า จากความพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งการยอมรับ ...
  • Thumbnail

   บริบทที่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยจินตนาการ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ภัทรพร เชาวน์ชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ในชีวิตประจำวันของผู้คนในแต่ละวันได้ประสบพบเจอสิ่งของ หรือสถานที่ซ้ำๆ เดิมๆ จนเกิดความซ้ำซากและเบื่อหน่าย หากเพียงแต่เราลองปรับเปลี่ยนมุมมองของบริบทเดิมๆ ผ่านการเปลี่ยนแปลงด้วยจินตนาการ เพราะจินตนาการ คือรูปแบบหนึ่งของคว ...
  • Thumbnail

   ประติมากรรมนุ่ม : พื้นที่แห่งสีสันและการสร้างปฏิสัมพันธ์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art Theory / ศิลปนิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   จิตพิมล เสรีรังสรรค์; Jitpimol Serirangsan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ประติมากรรมนุ่ม กระบวนการสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงความนุ่มนวล ผ่านวัสดุและกลวิธีการตัดเย็บ ถักทอ สะท้อนความประณีตและอ่อนโยน การทำศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทางด้านแนวความคิด องค์ประกอบของศิลปะ กลวิธี ...
  • Thumbnail

   พื้นที่ความสุขของฉันและวาฬ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สิรินทร์ ศิวะโมกข์ลัคณา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์หัวข้อ “พื้นที่ความสุขของฉันและวาฬ” เป็นการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นที่ความสุขที่ซึ่งเป็นเสมือนพื้นที่แห่งความสุขที่ขาดหายไปในชีวิตวัยเด็ก โดยสื่อผ่าน “วาฬ” สิ่งมีชีวิตที่เป็นเหมือนเพื่อนในความฝันและเป็นต ...
  • Thumbnail

   ภาวะการดิ้นรนต่อสู้ชีวิตในสังคมเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   สุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
  • Thumbnail

   มนุษย์กับความลุ่มหลง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อิทธินันท์ เรืองหทัยนนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   บุรุษกับความลุ่มหลง คือ ความต้องการของเพศชาย ที่มากเกินความพอดี ในความรู้สึกนั้น ความลุ่มหลงนี้เป็นแค่อารมณ์ชั่วขณะเท่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นกิเลส อารมณ์ชั่วขณะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเปรียบเสมือนน้ำแข็งเป็นสัญลักษณ์ที ...
  • Thumbnail

   มหัศจรรย์แห่งอัตลักษณ์บุคคล 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   รัสรินทร์ ติระโภศิณท์วนิช; Rassarin Tiraposinwanich (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   มายาคติหมาหมา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กนกวรรณ อินทะกนก; Kanokwan Intakanok (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   มายาคติแห่งอำนาจในสังคมไทย 

   Collection: Theses (Ph.D) - Visual Arts / ดุษฎีนิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   วิทวัส ทองเขียว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ความเชื่อ และความศรัทธา เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนความคิดของคนในสังคม หากแต่ความคิดเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลและเปลี่ยนแปลงได้เสมอขึ้นอยู่กับกระแสทางความคิดใดที่จะสถาปนาขึ้นมาเป็นความเชื่อหลักอันมีผลต่อวิธีคิดของคนหมู่มาก ...
  • Thumbnail

   มิติของที่ว่าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ไชยยศ จันทราทิตย์; Chaiyot Chandratita (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   “ที่ว่าง” เป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งซึ่งมีอยู่ทั่วไปโดยธรรมชาติ และเป็นปัจจัยสำคัญอันส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เราอย่างมาก งานสถาปัตยกรรมเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดต่อความต้องการกำหนดขอบเขตที่ว่าง เพื่อผลแห่งความพอใจ ...
  • Thumbnail

   มิติไร้สาระ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พัชชลัยย์ อินทรสูต; Patchalai Indrasut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   รสเสน่หา กาลเวลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วารีนา กันจาด; Wareena Kanjad (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   รอยยับและทิวทัศน์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พวงชมพู พวงสำลี; Puangchompoo Puangsumlee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   รูปความทรงจำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   พัชริสา สุวรรณรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   รูปจินตนาการจากนิทานอีสาน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Thai Art / ศิลปนิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   ปิยะพร พรมโสภา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   นิทานพื้นบ้านไทย ภาคอีสาน เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวที่บรรพบุรุษแต่งและเล่าขานสืบสานถ่ายทอดส่งต่อกันมา มีจุดประสงค์เพื่อความบันเทิง โดยมีผลพลอยได้จากการฟังนิทาน คือการได้รับข้อคิดและคติธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ...
  • Thumbnail

   รูปทรงแห่งกิเลส 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Art / วิทยานิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   อัศนี กันตศรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   ร่องรอยการรับรู้ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   เกรียงไกร แสงทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV