• Thumbnail

   วัตถุ สี และสัญญะชีวิต 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   แทนพงษ์ เจริญพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 18)
   การให้นิยามและสื่อความหมาย “การบริโภคนิยม” ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นวัฒนธรรมกระแส หลักหรือในอีกนัยหนึ่งที่กลายเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม ผลงานสร้างสรรค์ ชุด “วัตถุ สี และสัญญะชีวิต” จึงเป็นวิถีทางแห่งเจ ...
  • Thumbnail

   ภูมิปัญญาการทำนาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   ประเภทผลงาน: Thesis
   สุธิดา บุณยาดิศัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 59-12-22)
   งานฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาภูมิปัญญาการทำนาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพื้นที่ชุมชน สำรวจ สังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ...
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์แห่งความทรงจำ 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   ประเภทผลงาน: Thesis
   นิลรัตน์ ปัททุม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-01-13)
   วิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง สัญลักษณ์แห่งความทรงจำ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด ความทรงจำความรัก ความผูกพัน ในครอบครัวที่อยู่ห่างไกลกันเป็นจุดเริ่มต้นเกิดแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกผ่านกระบวนการสร้างสรรค ...
  • Thumbnail

   ความสามารถของเภสัชกรในงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามความคาดหวัง ของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Social and Administrative Pharmacy / วิทยานิพนธ์ - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ศิริทัศน์ กระดานพล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-04-03)
   การศึกษาความสามารถของเภสัชกรในงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามความคาดหวังของทีมสหสาขาวิชาชีพครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบพรรณนาในรูปแบบเชิงส่ารวจ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ศึกษาความคาดหวังของทีมต่อบทบาทและคุณลัก ...
  • Thumbnail

   มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Educational Administration / วิทยานิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ภาณุวัฒน์ กาศแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-05-08)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 2) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ...
  • Thumbnail

   Service Design for MICE Unserved Needs in Chaengwattana Area A Case Study of STARRY Hotel 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Design Innovation and Hotel and Real Estate Management / วิทยานิพนธ์ – นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   สรัลพัชร สุวรรณกุล (Silpakorn University, 10/1/2018)
   Exhibitionat IMPACT MuangThongThani, ChaengwattanaArea is one of the MICE industries that is a stimulus to Thailand’s economy as a whole. There are a number of accommodations surrounding Muang Thong Thani that can serve ...
  • Thumbnail

   Using Machine Learning for Detection of Illegal Food Advertising Text 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Health Informatics / วิทยานิพนธ์ – สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   วรรณกัญญ์ นิธิโรจน์ศุภภัค (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The objective of this research is to find the appropriate model from machine learning techniques for classifying food advertising texts to legal and illegal texts. A set of 400 food advertising texts was divided into 200 ...
  • Thumbnail

   Household hazardous waste management of Nakhon Pathom City Municipality 

   คอลเลคชัน: วิทยานิพนธ์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ภัทรภร ศิลปเจริญ (Silpakorn University, 10/7/2020)
   This article aimed to study household hazardous waste management and problems and obstacles in such operation. Data were collected through the in-depth interview from 18 key informants, namely, Nakhon Pathom City Municipality ...
  • Thumbnail

   The Grand Royal Barge Procession Museum 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   จิรายุ ทวีเผ่าภาคิน (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Rattanakosin is a valuable and important area in the history, archeology, fine arts, architecture and beautiful Thai culture. The development of the area, responding to the current utility along with the preservation and ...
  • Thumbnail

   THE DEVELOPMENT OF MECCA MODEL TO ENHANCE CRITICAL READING ABILITIES FOR UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Curriculum and Instruction / ดุษฎีนิพนธ์ - หลักสูตรและการสอน
   ประเภทผลงาน: Thesis
   สกุลการ สังข์ทอง (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The purposes of this research were: 1) to develop a MECCA Model to enhance critical reading abilities for upper secondary school students. 2) to study the effectiveness of the MECCA Model to enhance critical reading abilities ...
  • Thumbnail

   The Development of Mathematics Problem Solving Ability through Cognitively Guided Instruction Approach and Think-Pair-Share of Matthayomsuksa 4 students 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Curriculum and Instruction / วิทยานิพนธ์ - หลักสูตรและการสอน
   ประเภทผลงาน: Thesis
   อุษา ภิรมย์รักษ์ (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The purposes of the research were to 1) compare student’s mathematics problem solving ability before and after studying through Cognitively Guided Instruction Approach and Think-Pair-Share 2) study student’s opinions toward ...
  • Thumbnail

   ORGANIZATIONAL CLIMATE AND SCHOOL EFFECTIVENESS OF SCHOOL UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3  

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Educational Administration / วิทยานิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
   ประเภทผลงาน: Thesis
   พัชชานันท์ โภชฌงค์ (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The purpose of this study were to determine 1) organization climate and school under the Secondary Education Service Area Office 3 2) the school effectiveness under the Secondary Education Service Area Office 3 3) the ...
  • Thumbnail

   Prototype Development of Complex Network Analytic System using Big Data 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Information Technology and Digital Innovation / ดุษฎีนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
   ประเภทผลงาน: Thesis
   สมเกียรติ ดอนทองแดง (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Nowadays, DDoS attacks cause much damage in the network system. The organization’s network system has a large number of users in which the heavy usage will be a great impact on the complex network system. Concerning an ...
  • Thumbnail

   Factors related to the detection of pharmaceutical substances adulterated in food products claiming to reduce weight or sexual enhancement   

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Consumer Protection in Public Health / วิทยานิพนธ์ - การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
   ประเภทผลงาน: Thesis
   เปมิษา วัชรนันทวิศาล (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Objective: To determine the factors related to the detection of pharmaceutical substances adulterated in food products claiming to reduce weight or sexual enhancement. Method: A cross-sectional analytical study was conducted ...
  • Thumbnail

   Determination of Chrysomya megacephala larval stages from cephalopharyngeal skeleton by Geometric morphometric method 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Forensic Science / วิทยานิพนธ์ – นิติวิทยาศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   นวพร เฉลิมชวลิต (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Chrysomya megacephala (Fabricius, 1794) is the most abundant and predominant species which arrives and colonizes a cadaver first in most parts of Thailand Therefore, its growth and development patterns have great implications ...
  • Thumbnail

   Analysis of music activities based on the concept of Project-based learning: A case study of Young Artist Music Program, College of Music, Mahidol University 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Music Research and Development / วิทยานิพนธ์ - สังคีตวิจัยและพัฒนา
   ประเภทผลงาน: Thesis
   พิมพ์สิริ โอปนายิกุล (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The purpose of this qualitative research was to study and analyze the pattern and organization of concepts involved in music activities through Project-based learning within the Young Artist Music Program at the College ...
  • Thumbnail

   Development of Palliative Care Model Using Thai Traditional Medicine for Treatment of End-stage Liver Cancer Patients in Thai Traditional Medicine Hospitals 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Social and Administrative Pharmacy / ดุษฎีนิพนธ์ - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ปรีชา หนูทิม (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Current cancer modern medical treatment in mainly a treatment for inhibition of hepatocellular carcinoma proliferation in different stage, however, liver cancer is the still most diseases with high incidence and mortality ...
  • Thumbnail

   THE ACHIEVEMENT OF THE COOPERATIVE LEARNING MANAGEMENT USING TGT AND STAD TECHNIQUES IN MATHEMATICS FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Mathematics Study / วิทยานิพนธ์ – คณิตศาสตร์ศึกษา
   ประเภทผลงาน: Thesis
   เมลดา รุ่งเรือง (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The purpose of this research was to study mathematics learning achievement on ratio and group work behavior of mathayomsuksa 1 students receiving cooperative learning management using TGT and STAD techniques. The sample ...
  • Thumbnail

   Preparation of Nanofibers form Rice Straw and Their Composite Poly (Vinyl Alcohol) Films  

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Chemical Studies / วิทยานิพนธ์ - เคมีศึกษา
   ประเภทผลงาน: Thesis
   บุศรินทร์ ทวีคูณ (Silpakorn University, 10/7/2020)
   In this research, nanocellulose was isolated from rice straw by H2SO4 hydrolysis and mechanical treatments. The optimal condition for prepared nanocellulose were varying the speed of homogenized (1000, 1300 and 1600 rpm), ...
  • Thumbnail

   The relationship between time peroid of death and quantitative of fat embolism in lung and brain found in fatality with bone fracture from the accident 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Forensic Science / วิทยานิพนธ์ – นิติวิทยาศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   รวิสรา มีสุข (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The objectives of this research are 1) to analyze the relationship between time period of death and quantitative of fat embolism in lung and brain and 2) to identify the differences of quantitative of fat embolism in lung ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV