• Thumbnail

   วัตถุ สี และสัญญะชีวิต 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   แทนพงษ์ เจริญพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 18)
   การให้นิยามและสื่อความหมาย “การบริโภคนิยม” ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นวัฒนธรรมกระแส หลักหรือในอีกนัยหนึ่งที่กลายเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม ผลงานสร้างสรรค์ ชุด “วัตถุ สี และสัญญะชีวิต” จึงเป็นวิถีทางแห่งเจ ...
  • Thumbnail

   ภูมิปัญญาการทำนาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   ประเภทผลงาน: Thesis
   สุธิดา บุณยาดิศัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 59-12-22)
   งานฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาภูมิปัญญาการทำนาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพื้นที่ชุมชน สำรวจ สังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ...
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์แห่งความทรงจำ 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   ประเภทผลงาน: Thesis
   นิลรัตน์ ปัททุม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-01-13)
   วิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง สัญลักษณ์แห่งความทรงจำ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด ความทรงจำความรัก ความผูกพัน ในครอบครัวที่อยู่ห่างไกลกันเป็นจุดเริ่มต้นเกิดแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกผ่านกระบวนการสร้างสรรค ...
  • Thumbnail

   ความสามารถของเภสัชกรในงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามความคาดหวัง ของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Social and Administrative Pharmacy / วิทยานิพนธ์ - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ศิริทัศน์ กระดานพล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-04-03)
   การศึกษาความสามารถของเภสัชกรในงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามความคาดหวังของทีมสหสาขาวิชาชีพครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบพรรณนาในรูปแบบเชิงส่ารวจ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ศึกษาความคาดหวังของทีมต่อบทบาทและคุณลัก ...
  • Thumbnail

   มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Educational Administration / วิทยานิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ภาณุวัฒน์ กาศแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-05-08)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 2) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ...
  • Thumbnail

   Service Design for MICE Unserved Needs in Chaengwattana Area A Case Study of STARRY Hotel 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Design Innovation and Hotel and Real Estate Management / วิทยานิพนธ์ – นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   สรัลพัชร สุวรรณกุล (Silpakorn University, 10/1/2018)
   Exhibitionat IMPACT MuangThongThani, ChaengwattanaArea is one of the MICE industries that is a stimulus to Thailand’s economy as a whole. There are a number of accommodations surrounding Muang Thong Thani that can serve ...
  • Thumbnail

   THE DEVELOPMENT OF CREATIVE QUALITY MANAGEMENT IN THAI SILK ENTREPRENEURS 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Management /ดุษฎีนิพนธ์ - การจัดการ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   สุรชัย ทุหมัด (Silpakorn University, 10/7/2020)
   This research aims to 1) study the situation and synthesize the component to create the theoretical conclusion of the future business management of smart mobility mass transportation on private sector in Bangkok and ...
  • Thumbnail

   DEVELOPING A STRATEGIC PLAN OF WATER RESOURCES MANAGEMENT IN MAE KLONG RIVER BASIN FROM AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL SECTORS IN RATCHABURI PROVINCE TO BALANCE MANAGEMENT AND SUSTAINABLE YIELDS OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Management /ดุษฎีนิพนธ์ - การจัดการ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   กมลทิพย์ กันตะเพ็ง (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The objectives of this study are as followings 1) to study the contexts of natural resources and environmental management in Ratchaburi province from the agricultural and industrial sectors 2) to analyze internal and ...
  • Thumbnail

   THE CAPABILITY INNOVATION MANAGEMENT FOR THE SUSTAINABLE ORGANIZATION PERFORMANCE OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN THAILAND 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Management /ดุษฎีนิพนธ์ - การจัดการ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (Silpakorn University, 10/7/2020)
   This research aimed 1) To study the influence of Dynamic Human Capital Development Potential, Change Management Base on Diversity, Potential for Creating Creative Business Alliances. This affects the Capability innovation ...
  • Thumbnail

   Life History Narrative of Durain Farmer In Yanghak Sub-district,Paktho District,Ratchaburi Province 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Business Administration / วิทยานิพนธ์ – บริหารธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   สุชาดา ม่วงศรี (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The purpose of this research to study the life story of durian farmer in Yang Hak Subdistrict, Pak Tho District, Ratchaburi Province, and to study the guidelines for career development of durian gardening in Yang Hak ...
  • Thumbnail

   Land Use Planning and Tourism Management : A Case Study of Koh Yor, Songkhla Province. 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   ประเภทผลงาน: Thesis
   สุพิชญา สรรพพันธ์ (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Koh Yor, an old town and a popular tourist attraction of Songkhla Province, has been facing a physical problem due to its tourism growth without a development plan to conserve its environmental and cultural values. The ...
  • Thumbnail

   Interactive Time-based media Art : The Metamorphosis of Self and Identity in Digital Era 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Visual Arts / ดุษฎีนิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   วุฒินท์ ชาญสตบุตร (Silpakorn University, 10/7/2020)
   This thesis aims to study the mechanism of arificial intelligence hidden behind Facebook, namely, the alogorithm, as well as to observe annd analyse virtual interactions in Facebook's context which could potentially affect ...
  • Thumbnail

   Value Co-Creation Strategy to Enhance Customer's Engagement of 3 Stars Hotels in Pattaya City 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Management /ดุษฎีนิพนธ์ - การจัดการ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   สุธา พงศ์ถาวรภิญโญ (Silpakorn University, 10/7/2020)
   There were 3 research objectives 1) to study the business’s current situation of 3 stars hotel in Pattaya. 2) to study value co-creation strategy between customers and 3 stars hotels’s service providers in Pattaya city. ...
  • Thumbnail

   CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT AFFECTING INNOVATIVE BEHAVIOR OF MEDICAL EMPLOYEES IN PRIVATE HOSPITAL AT BANGKOK AREA 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Business Administration / วิทยานิพนธ์ – บริหารธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   รุจิเรศ หนุนนาค (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The purpose of this research was 1) to investigate level of quality management system in part of continuous quality improvement operated by quality circle Plan-Do-Check-Act and innovative behavior of medical employees in ...
  • Thumbnail

   Environmental Employee Learning Management Capabilities of Food-Processing Industry in Thailand 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Management /ดุษฎีนิพนธ์ - การจัดการ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The objectives of this research are 1) to test the influence of Environmental Employee Learning Management Capabilities (EELMC) to Environmental Intellectual Asset (EIA) and External Stakeholder Response (ESR) of the ...
  • Thumbnail

   Pattani Historical & Cultural Exhibition Hall 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   กรรณ สุวรรณโน (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Pattani in the past was the location of one of the oldest and most important states or cities on the Malay Peninsula. The long history of Pattani has created a unique tradition of culture in many aspects and many dimensions. ...
  • Thumbnail

   The Development of Acceptance for Use of Technology Model of Employees in Thailand's MICE Industry 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Management /ดุษฎีนิพนธ์ - การจัดการ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   พูนเพิ่ม เสรีวิชยสวัสดิ์ (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The objectives of this research was 1) to examine the effect of technology knowledge, creativity, and digital technology on acceptance for use of technology of employees in Thailand's MICE Industry 2) to examine the effect ...
  • Thumbnail

   Guidelines of Management and Utilization of Sam Roi Yod Wetland Prachuab Khiri Khan Province for Sustainablility and Conservation. 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   ประเภทผลงาน: Thesis
   กฤตยา นิยมเดชา (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Sam Roi Yod wetland is located in Sam Roi Yod and Kui Buri District in Prachuab Khiri Khan Province which was designated as Ramsar site for international acceptance. In concerning with the ecology approach which influence ...
  • Thumbnail

   DEVELOPMENT OF BUSINESS CONTINUITY STRATEGY FOR THAI TRADITIONAL CONSTRUCTION CONTRACTOR 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Management /ดุษฎีนิพนธ์ - การจัดการ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Construction firm engaging Thai traditional building is important for ensuring continuity of Thai culture taking part of intangible heritage. Finding trending components for business continuity condition is a method of ...
  • Thumbnail

   Organizational culture for being to be high performance organization of Bangkok Hospital Sanamchan Nakhonpathom Province: Q Methodology   

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Business Administration / วิทยานิพนธ์ – บริหารธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   จิติมา เจนสวัสดิ์พงศ์ (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The purpose of this research was to study the components of organizational culture that led to being a high performance organization of Bangkok Hospital Sanamchan Nakhonpathom Province by using Q-Methodology method which ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV