Now showing items 1-20 of 17688

  • Thumbnail

   วัตถุ สี และสัญญะชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   แทนพงษ์ เจริญพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 18)
   การให้นิยามและสื่อความหมาย “การบริโภคนิยม” ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นวัฒนธรรมกระแส หลักหรือในอีกนัยหนึ่งที่กลายเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม ผลงานสร้างสรรค์ ชุด “วัตถุ สี และสัญญะชีวิต” จึงเป็นวิถีทางแห่งเจ ...
  • Thumbnail

   ภูมิปัญญาการทำนาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   สุธิดา บุณยาดิศัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 59-12-22)
   งานฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาภูมิปัญญาการทำนาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพื้นที่ชุมชน สำรวจ สังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ...
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์แห่งความทรงจำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   นิลรัตน์ ปัททุม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-01-13)
   วิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง สัญลักษณ์แห่งความทรงจำ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด ความทรงจำความรัก ความผูกพัน ในครอบครัวที่อยู่ห่างไกลกันเป็นจุดเริ่มต้นเกิดแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกผ่านกระบวนการสร้างสรรค ...
  • Thumbnail

   ความสามารถของเภสัชกรในงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามความคาดหวัง ของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Social and Administrative Pharmacy / วิทยานิพนธ์ - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
   Type: Thesis
   ศิริทัศน์ กระดานพล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-04-03)
   การศึกษาความสามารถของเภสัชกรในงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามความคาดหวังของทีมสหสาขาวิชาชีพครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบพรรณนาในรูปแบบเชิงส่ารวจ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ศึกษาความคาดหวังของทีมต่อบทบาทและคุณลัก ...
  • Thumbnail

   มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

   Collection: Theses (Master's degree) - Educational Administration / วิทยานิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
   Type: Thesis
   ภาณุวัฒน์ กาศแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-05-08)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 2) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ...
  • Thumbnail

   Service Design for MICE Unserved Needs in Chaengwattana Area A Case Study of STARRY Hotel 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Innovation and Hotel and Real Estate Management / วิทยานิพนธ์ – นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
   Type: Thesis
   สรัลพัชร สุวรรณกุล (Silpakorn University, 10/1/2018)
   Exhibitionat IMPACT MuangThongThani, ChaengwattanaArea is one of the MICE industries that is a stimulus to Thailand’s economy as a whole. There are a number of accommodations surrounding Muang Thong Thani that can serve ...
  • Thumbnail

   Prototype Development of Complex Network Analytic System using Big Data 

   Collection: Theses (Ph.D) - Information Technology and Digital Innovation / ดุษฎีนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
   Type: Thesis
   สมเกียรติ ดอนทองแดง (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Nowadays, DDoS attacks cause much damage in the network system. The organization’s network system has a large number of users in which the heavy usage will be a great impact on the complex network system. Concerning an ...
  • Thumbnail

   Factors related to the detection of pharmaceutical substances adulterated in food products claiming to reduce weight or sexual enhancement   

   Collection: Theses (Master's degree) - Consumer Protection in Public Health / วิทยานิพนธ์ - การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
   Type: Thesis
   เปมิษา วัชรนันทวิศาล (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Objective: To determine the factors related to the detection of pharmaceutical substances adulterated in food products claiming to reduce weight or sexual enhancement. Method: A cross-sectional analytical study was conducted ...
  • Thumbnail

   Determination of Chrysomya megacephala larval stages from cephalopharyngeal skeleton by Geometric morphometric method 

   Collection: Theses (Master's degree) - Forensic Science / วิทยานิพนธ์ – นิติวิทยาศาสตร์
   Type: Thesis
   นวพร เฉลิมชวลิต (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Chrysomya megacephala (Fabricius, 1794) is the most abundant and predominant species which arrives and colonizes a cadaver first in most parts of Thailand Therefore, its growth and development patterns have great implications ...
  • Thumbnail

   Analysis of music activities based on the concept of Project-based learning: A case study of Young Artist Music Program, College of Music, Mahidol University 

   Collection: Theses (Master's degree) - Music Research and Development / วิทยานิพนธ์ - สังคีตวิจัยและพัฒนา
   Type: Thesis
   พิมพ์สิริ โอปนายิกุล (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The purpose of this qualitative research was to study and analyze the pattern and organization of concepts involved in music activities through Project-based learning within the Young Artist Music Program at the College ...
  • Thumbnail

   Development of Palliative Care Model Using Thai Traditional Medicine for Treatment of End-stage Liver Cancer Patients in Thai Traditional Medicine Hospitals 

   Collection: Theses (Ph.D) - Social and Administrative Pharmacy / ดุษฎีนิพนธ์ - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
   Type: Thesis
   ปรีชา หนูทิม (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Current cancer modern medical treatment in mainly a treatment for inhibition of hepatocellular carcinoma proliferation in different stage, however, liver cancer is the still most diseases with high incidence and mortality ...
  • Thumbnail

   THE ACHIEVEMENT OF THE COOPERATIVE LEARNING MANAGEMENT USING TGT AND STAD TECHNIQUES IN MATHEMATICS FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

   Collection: Theses (Master's degree) - Mathematics Study / วิทยานิพนธ์ – คณิตศาสตร์ศึกษา
   Type: Thesis
   เมลดา รุ่งเรือง (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The purpose of this research was to study mathematics learning achievement on ratio and group work behavior of mathayomsuksa 1 students receiving cooperative learning management using TGT and STAD techniques. The sample ...
  • Thumbnail

   Preparation of Nanofibers form Rice Straw and Their Composite Poly (Vinyl Alcohol) Films  

   Collection: Theses (Master's degree) - Chemical Studies / วิทยานิพนธ์ - เคมีศึกษา
   Type: Thesis
   บุศรินทร์ ทวีคูณ (Silpakorn University, 10/7/2020)
   In this research, nanocellulose was isolated from rice straw by H2SO4 hydrolysis and mechanical treatments. The optimal condition for prepared nanocellulose were varying the speed of homogenized (1000, 1300 and 1600 rpm), ...
  • Thumbnail

   The relationship between time peroid of death and quantitative of fat embolism in lung and brain found in fatality with bone fracture from the accident 

   Collection: Theses (Master's degree) - Forensic Science / วิทยานิพนธ์ – นิติวิทยาศาสตร์
   Type: Thesis
   รวิสรา มีสุข (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The objectives of this research are 1) to analyze the relationship between time period of death and quantitative of fat embolism in lung and brain and 2) to identify the differences of quantitative of fat embolism in lung ...
  • Thumbnail

   An analysis of Kenny Burrell’s Improvisation on "Kenny Burrell and John Coltrane" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Music Research and Development / วิทยานิพนธ์ - สังคีตวิจัยและพัฒนา
   Type: Thesis
   พนัง ปานช่วย (Silpakorn University, 10/7/2020)
   This research studies jazz guitar performance of Kenny Burrell in hard bop era with objectives to examine and analyze jazz guitar improvisation of Kenny Burrell from Kenny Burrell and John Coltrane’s album. The researcher ...
  • Thumbnail

   The Use of Triplets in Philly Joe​ Jones​' Drums​ Solo​ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Music Research and Development / วิทยานิพนธ์ - สังคีตวิจัยและพัฒนา
   Type: Thesis
   ปรีดิพัทธ์ คำพันธ์ (Silpakorn University, 10/7/2020)
   This research aims to study Philly Joe Jones’s biography and analyze triplets used in his improvisation on drums. The analysis is based on these 7 improvisational techniques as followed: 1) repetition 2) orchestrating ...
  • Thumbnail

   The Development of Mathematic's Problems Solving Skills "Permutation" by Learning Emphasized Heuristics Thinking with Think-Pair-Share Technique of Mattayomsuksa 6 Students. 

   Collection: Theses (Master's degree) - Mathematics Study / วิทยานิพนธ์ – คณิตศาสตร์ศึกษา
   Type: Thesis
   อรีนา ปัดตาล (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The purposes of this research were 1) to compare mathematical achievement and mathematical problems solving skills of Mattayomsuksa 6 students before and after learning emphasized Heuristics thinking with Think–Pair–Share ...
  • Thumbnail

   The role of public benefit organizations and the use of evidence to provide assistance in cases of violence and abuse against children and women 

   Collection: Theses (PH.D) - Forensic Science and Criminal Justice / ดุษฎีนิพนธ์ – นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม
   Type: Thesis
   ลัลร์ลลิล เปี่ยมคล้า (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The aim of this study is to examine the performance of public benefit organization (PBO) in assisting child and female victims of violence and abuse crimes.  This work also explored the assessment of case evidence by the ...
  • Thumbnail

   An analysis of forensic evidence in Supreme Court's verdict on Sex offense during the year 2008 - 2019 

   Collection: Theses (Master's degree) - Forensic Science / วิทยานิพนธ์ – นิติวิทยาศาสตร์
   Type: Thesis
   กรรณิการ์ จันละมูล (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The objective of this work is to excecute content analyses of Supreme Court judgments concerning the use of forensic evidence in the adjudication of sexual offense cases during the years 2008-2019. In this study, the sexual ...
  • Thumbnail

   Fluorescent Sensors for Determining Metal Ions in Soultion, Flow Injection Analysis and Polymer Membrane  

   Collection: Theses (Ph.D) - Organic Chemistry / ดุษฎีนิพนธ์ - เคมีอินทรีย์
   Type: Thesis
   อรนวล หาญเม่ง (Silpakorn University, 10/7/2020)
   This research is interested in the design and synthesis of near infrared fluorescent sensor, Cy7C3, for determining copper ion in HEPES buffer:acetonitrile (3:7 v/v) at pH 7.0. The detection limit of was found to be 9 ppb ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV