คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  คู่มือการออกแบบปรับปรุง อาคารภาครัฐที่มีอยู่เดิมให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐ 

  ประเภทผลงาน: Book
  (2019)
  การออกแบบหรือการปรับปรุงอาคารให้เป็นอาคารเขียว (green building) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การก่อสร้างและการใช้อาคารเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยต้องครอบคลุมถึงการใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถลดผลกระทบเชิงลบ ...
 • Thumbnail

  คู่มือการออกแบบ อาคารภาครัฐที่จะก่อสร้างใหม่ให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐ 

  ประเภทผลงาน: Book
  พันธุดา พุฒิไพโรจน์ (2019)
  การออกแบบหรือการปรับปรุงอาคารให้เป็นอาคารเขียว (green building) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การก่อสร้างและการใช้อาคารเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยต้องครอบคลุมถึงการใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถลดผลกระทบเชิงลบ ...
 • Thumbnail

  Chusonji 

  ประเภทผลงาน: Photo
  ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ (2017)
 • Thumbnail

  Chusonji 

  ประเภทผลงาน: Photo
  ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ (2017)
 • Thumbnail

  Chusonji 

  ประเภทผลงาน: Photo
  ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ (2017)

View more