คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลับบ้านได้ 

  คอลเลคชัน: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ภาณุ อุดมเพทายกุล; Panu Udompeathaikool (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  ร่วมเรียงเคียงหมอน 

  คอลเลคชัน: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ภาณุ อุดมเพทายกุล; Panu Udompeathaikool (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  ไข่ในหิน 

  คอลเลคชัน: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ภาณุ อุดมเพทายกุล; Panu Udompeathaikool (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  เอาน้ำเย็นเข้าลูบ 

  คอลเลคชัน: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ภาณุ อุดมเพทายกุล; Panu Udompeathaikool (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  GREEN LIFE 

  คอลเลคชัน: Work of art - Painting / ผลงานศิลปะ - จิตรกรรม
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ปนท ปลื้มชูศักดิ์; Panot Pleumchusak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV