คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  แผนธุรกิจร้านเสริมสวย The Beauty Shop Salon 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  อภิรพร กิจจานนท์. (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
  ร้านเสริมสวยเป็นกิจการที่สามารถรองรับผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร อ้วนหรือผอม เมื่อได้เข้าร้านเสริมสวยแล้วก็จะทำให้ดูดีได้เช่นกัน และอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ ที่ดีให้กับผู้ประกอบการ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของธุรกิจค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยวิธี Balanced scorecard 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  อนันต์ สู่เสรีดำรง. (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ศึกษาปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลธุรกิจค้าปลีกและประเมินประสิทธิผลธุรกิจค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ขนาดตัวอย่างจำนวน 420 ราย แบ่งเป็น ตำบลหัวหิน ...
 • Thumbnail

  แผนธุรกิจ คิดดี้เนิร์สเซอรี่ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  เอื้อมพร หน่อศิริ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
  ในปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นครอบครัวขนาดเล็ก คือ พ่อแม่และลูก 2 คน ในช่วงที่ผู้ปกครองจำเป็น ต้องออกไปหาเลี้ยงชีพยังนอกบ้าน ทำให้เด็กขาดผู้เลี้ยงดู ผู้ประกอบการ คิดดี้เนอสเซอรี่ จึงเล็งเห็นช่องทางที่จะประกอบธุรกิจสถานร ...
 • Thumbnail

  วัดกังโกจิ 

  ประเภทผลงาน: Photo
  ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  วัดกังโกจิ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติ และได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกว่าเป็นหนึ่งใน “อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์นาราโบราณ” ในเดือนธันวาคม ปี 1998
 • Thumbnail

  คฤหาสน์เอกาวะ นิรายามะ 

  ประเภทผลงาน: Photo
  ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  คฤหาสน์ของเอกาวะ ฮิเดทัตสึ มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะที่เป็นบิดาผู้ให้กำเนิด “เตาหลอมเหล็กนิรายามะ (Nirayama Reverberatory Furnaces)” ซึ่งเป็นมรดกโลก ตระกูลเอกาวะ เป็นเจ้าของคฤหาสน์เอกาวะ เป็นตระกูลที่มีประวัติความเป็นมาเ ...

View more