คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  คาบาเร่ต์ : พื้นที่ของสาวประเภทสอง 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
  Type: Thesis
  พิสิษฐ์ ปัญญานันทประทีป (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  รายงานการศึกษาเล่มนี้เป็นการศึกษาอาชีพคาบาเร่ต์ที่เป็นพื้นที่ของสาวประเภทสองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเฉพาะกลุ่ม ศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลเป็นนักแสดงคาบาเร่ต์ซึ่งนิยามตัวเองว่ากะเทยซึ่งกระจายอยู่ตามโรงละครคาบาเร่ต์ต่าง ...
 • Thumbnail

  การประนีประนอมกับข้อปฏิบัติทางศาสนาของศิลปินมุสลิมในการสร้างงานศิลปะ กรณีศึกษาศิลปะร่วมสมัย 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
  Type: Thesis
  พิมพ์สุภัค ติงมหาอินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  การศึกษาเรื่อง “การประนีประนอมกับข้อปฏิบัติทางศาสนาของศิลปินมุสลิมในการสร้างงานศิลปะ กรณีศึกษาศิลปะร่วมสมัย” โดยผ่านผ่านเรื่องเล่า การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และอัตชีวประวัติของศิลปิน 3 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาค ...
 • Thumbnail

  อัตลักษณ์จากผลงานของนักแต่งเพลง กรณีศึกษา : สุทธิพงษ์ วัฒนจัง 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
  Type: Thesis
  ภคพล ทองเพิ่ม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  การวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างตัวตนและการปรับตัวของนักแต่งเพลงที่มีผลงานที่ต่างรูปแบบกัน กรณีศึกษาคือคุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วยการเข้าพูดคุยสัมภาษณ์เช ...
 • Thumbnail

  ฮิญาบ: ชีวิตระหว่างพื้นที่ศรัทธาและพื้นที่สมัยใหม่ของผู้หญิงมุสลิม กรณีศึกษา ผู้หญิงมุสลิมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
  Type: Thesis
  หนึ่งฤทัย วงษ์ศุภฤกษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  การศึกษาเรื่อง ฮิญาบ: ชีวิตระหว่างพื้นที่ศรัทธาและพื้นที่สมัยใหม่ของผู้หญิงมุสลิม กรณีศึกษา ผู้หญิงมุสลิมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นผู้กระทาการของผู้หญิงมุสลิมที่สวมใส่ฮิญาบในพื้นที่สาธารณะ ...
 • Thumbnail

  Café hopping กับการแสดงอัตลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
  Type: Thesis
  มยุรี เทียมศร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของ Café hopping ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาการนำเสนอภาพตัวแทนของร้านกาแฟในสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยกรอบแนวคิดอัตลักษณ์ (Identity) ...

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV