คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  ร่องรอยแห่งอดีต 8 

  คอลเลคชัน: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ภากร กาญจนสาคร; Pakorn Kanjanasakorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  ร่องรอยแห่งอดีต 7 

  คอลเลคชัน: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ภากร กาญจนสาคร; Pakorn Kanjanasakorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  ร่องรอยแห่งอดีต 6 

  คอลเลคชัน: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ภากร กาญจนสาคร; Pakorn Kanjanasakorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  ร่องรอยแห่งอดีต 5 

  คอลเลคชัน: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ภากร กาญจนสาคร; Pakorn Kanjanasakorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  ร่องรอยแห่งอดีต 4 

  คอลเลคชัน: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  ภากร กาญจนสาคร; Pakorn Kanjanasakorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV