คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  A  STUDY OF PROBLEM-SOLVING THINKING PROCESS IN BREATHING AND WIND SUPPORTING FOR PRACTICING LOW BRASS INSTRUMENTS 

  Collection: Theses (Master's degree) - Music Research and Development / วิทยานิพนธ์ - สังคีตวิจัยและพัฒนา
  Type: Thesis
  Pisit SOMJAI; พิสิษฐ์ สมใจ; Pattaraporn Plitakul; ภัทรภร ผลิตากุล; Silpakorn University. Music (Silpakorn University, 1/7/2022)
  This research aimed to study the problem-solving process of breathing and wind supporting for practicing low brass instruments of students aged 12-13. The case study was used a methodology to investigate three case studies ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนวัดสาลวนารามและโรงเรียนบ้านบ่อระแหง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Community Management / สารนิพนธ์- การจัดการชุมชน
  Type: Thesis
  ชลิดา จุลกิจวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับและลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ เพื่อน ...
 • Thumbnail

  ทุนทางสังคมในชุมชนเสมือนจริง : กรณีศึกษา http://gotoknow.org 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Community Management / สารนิพนธ์- การจัดการชุมชน
  Type: Thesis
  อรรถพล วชิรสิโรดม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทุนทางสังคมในชุมชนเสมือนจริง จากเว็บไซต์ http://gotoknow.org โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม -23 กันยายน พ.ศ. 2549 ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยเทคนิค ...
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Community Management / สารนิพนธ์- การจัดการชุมชน
  Type: Thesis
  ธวัชชัย กมลกิจไพบูลย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
  การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้างมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงวัฒนธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง ว่ามีแบบแผนหรือรูปแบบเป็นอย่างไร โดยศึกษาถึงบริบทการบริโภคของแรงงานก่อสร้างกับการสร้างความหมาย หรือการสร้างชุด ...
 • Thumbnail

  บทบาทพระสงฆ์ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Community Management / สารนิพนธ์- การจัดการชุมชน
  Type: Thesis
  ปริศนา พลโยราช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
  การศึกษาเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทแรงจูงใจ ความรู้ ความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อการทำงานวิจัยท้องถิ่น ศึกษากระบวนการและเทคนิคในการทำงานวิจัยท้องถิ่นของพระสงฆ์ ศึกษาทัศนคติของพระสงฆ์ ...

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV