คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  เว็บแอปพลิเคชันติดตามพัสดุเก็บเงินปลายทาง 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  ประเภทผลงาน: Article
  อภิวัฒน์ ฮะสมบุญ (2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพื่อช่วยบริหารจัดการการจัดส่งพัสดุแบบเก็บเงิน ปลายทาง โดยระบบการทํางาน ประกอบไปด้วย ผู้ใช้งานสามารถนําเข้าเลขพัสดุของตนเองอัพโหลด เข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ได้อัพเดทสถานะพร ...
 • Thumbnail

  เว็บไซต์บริหารจัดการและประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการ กรณีศึกษา ร้านนั่งเล่นบาร์ 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  ประเภทผลงาน: Article
  อนุชิต หนูขำ (2020)
  โครงการจุลนิพนธ์เว็บไซต์ Nanglenbar มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ ธุรกิจบริการกรณีศึกษา ร้านนั่งเล่นบาร์เพื่อแก้ปัญหาจํานวนลูกค้าที่ลดลดจากสถานการณ์โควิค-19 เพื่อ การดึงดูดลูกค้าให้กลับมาใช้บริการดังเก่า ...
 • Thumbnail

  การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับเด็กหญิงสุดโต่งที่ต้องการช่วยให้ ชายหนุ่มที่เธอชื่นชอบประสบความสำเร็จ เรื่อง “Lovepj_3000” 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  อารียา ประธาน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอรูปแบบความรักในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือ ความรักของแฟนคลับที่มีต่อศิลปิน ในมุมมองของคนทั่วไปความรักในรูปแบบนี้ยังถูกมองว่าเป็นความ รักที่ไร้สาระเพราะคิดว่ามีแต่ผู้ที่เป็นแฟนคลับเป ...
 • Thumbnail

  การสร้างสรรค์วิดีโอสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ มุมมองที่มีต่อกลุ่มคนผู้คลั่งไคล้(โอตาคุ) 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  อนุชิต เจนณะสมบัติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างวิดีโอสั้นในรูปแบบวิดีโอ สั้นแนว สร้างแรงบันดาลใจ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อวิดีโอสั้นของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้มีความ คลั่งไคล้ในการ์ตูนแบบโอตาคุ ความยาวประมาณ 30 ...
 • Thumbnail

  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  อมรรัตน์ เข็มพันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับ “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) โดยเป็นแบรนด์ที่จัดตั้งขึ้นมาจากความที่สนใจใน ภาพยนตร์สารคดี และต้องการให้ภาพยนตร์สารคดีเป็นสื่อภาพยนตร ...

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV