คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  บรรยากาศแห่งความทรงจำ 

  Type: Thesis
  อัครพล พิพัฒโภคผล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  ผลงานศิลปนิพนธ์หัวข้อ “บรรยากาศแห่งความทรงจำ” เป็นการนำเสนอผลงานจิตรกรรมที่แสดงถึงบรรยากาศ สภาพแวดล้อม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว เครือญาติพี่น้องที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน กับประสบการณ์ทางความทรงจำ ผ่านความแปรเปลี่ยน ...
 • Thumbnail

  ทิวทัศน์อีสาน 

  Type: Thesis
  อรุณศักดิ์ เผ่าภูรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตจากแดนอีสาน เมื่อข้าพเจ้าเติบใหญ่มีความจำเป็นต้องไปศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพฯ สิ่งที่ข้าพเจ้าเคยได้สัมผัสหรือรับรู้จากสถานที่ที่มีความทรงจำที่ดีจึงค่อยๆ เลือนหายไปตามกาลเวลาเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ข้ ...
 • Thumbnail

  แปลงรูป 

  Type: Thesis
  อรุณกมล ทองมอญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  ผลงานศิลปนิพนธ์หัวข้อ “แปลงรูป” ชุดนี้ คือการถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ตรงจากการได้ซึมซับวิถีชีวิตอันเรียบง่ายในวัยเด็ก ความผูกพันและความประทับใจ ให้ส่งผ่านวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ซึ่งหมดอายุการใช้งานแล้ว แต่เป็นสิ่งของที่คุ้นเคย ...
 • Thumbnail

  วิถีชาวเล 

  Type: Thesis
  อภิสิทธิ์ ทองอยู่ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “วิถีชาวเล” เป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวประมงริมชายฝั่งปักษ์ใต้ นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยอาศัยความผูกพันและประสบการณ์ เชื่อมโยงกับรูปลักษณ์ที่สัมพันธ์กับโครงสร ...
 • Thumbnail

  ร่องรอยวิถีชีวิต 

  Type: Thesis
  อชิรวิชญ์ พรรณขาม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์ส่วนตน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตอันเรียบง่ายที่ข้าพเจ้ามีความผูกพัน เกิดความประทับใจ ในเรื่องราวของวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต การมองคุณค่าและความงามจากสิ่งธรรมดาสามัญ ที่อยู่ใกล้ตัว ...

View more


Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV