คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าสำหรับผู้ชาย Absolute for men 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ธนวรรณ ดุจสราญวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้จัดทําขึ้นเนื่องจากผู้ชายในยุคปัจจุบันเริ่มให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองมากขึ้น มีความ สนใจที่ทําให้ตนเองมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างบุคลิกตนเองให้ดูดี ทั้งในเรื่องของการตกแต่งร่างกาย รูปร่าง หน้าตา ...
 • Thumbnail

  โครงการรณรงค์ให้ผู้ชายวัยทำงานลดความอ้วน 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ธนภัทร์ ปฐมโยธิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  วัยทํางานตอนต้น เป็นวัยที่เริ่มจะไม่ใส่ใจในสุขภาพ มีพฤติกรรมทํางานหนัก รับประทานอาหารไม่เป็น เวลา และที่สําคัญคือการไม่ออกกําลังกาย ไม่ว่าจะด้วยการไม่มีเวลาว่างหรือปัจจัยอื่นๆ การไม่ใส่ใจสุขภาพนั้น จะทําให้อ้วนและมีน้ำหนักเกิน ...
 • Thumbnail

  การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ "ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์" 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ทิติยา จันตะเภา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ณ เทศบาลตำบลหางน้ำ-สาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยการ วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาทั้งปัจจ ...
 • Thumbnail

  การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม "ข้าวหอมคุณยาย" 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ทัศนัญธร จักราบาตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม “ข้าวหอมคุณยาย” โดยบริษัทมีฟาร์ม(สุข) ไม่จำกัด ที่เล็งเห็นถึงปัญหาการผลิตข้าวที่ไม่ได้คุณภาพ อันเนื่องมาจากการใช้วิธีปลูกบนพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ผล ผลิตจำนวนมาก ...
 • Thumbnail

  วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ตีระนา ปรีชามาตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับห้องสมุดเพื่อการ เรียนรู้กรุงเทพมหานคร (Discovery Learning Library) ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ก่อตั้งโดยกรุงเทพมหานคร เป็น ห้องสมุดแนวใหม่ที่มีความทันสมัย ...

View more