คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  เพศ - สัมพันธ์ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  มัชชา พรมจันทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนมีวงจรชีวิตที่คล้ายกันนั่นคือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ในระหว่างที่ยังมีชีวิต ยังมีอีกเป้าหมายหนึ่งที่เสมือนเป็นหน้าที่ นั่นคือการสืบพันธุ์ เพื่อดารงเผ่าพันธุ์ของตนเองเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์หรือมนุษย์เองนั้น ...
 • Thumbnail

  ความจริงของจิตภวังค์ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ณภัทร์ ภัทรพรเลิศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  ความเป็นจริงในการกระทาของมนุษย์นั้นเปรียบเสมือนเครื่องแต่งกายที่บ่งบอกความจริงบางอย่างของมนุษย์ที่มีการให้คานิยามว่า “ภาพลักษณ์” และยังเชื่อมโยงถึงความรู้สึกของมนุษย์ที่มีความหลากหลายและผันผวนได้ง่าย จึงทาให้มนุษย์มีความ ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างความสัจธรรมและความเชื่อ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ธีรพงษ์ เบญจถาวรอนันต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  สองสิ่งที่เป็นสิ่งตรงข้ามกันมาโดยตลอดระหว่างรูปธรรม นามธรรม อารมณ์ความรู้สึกและ เหตุผล ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ล้วนดำรงอยู่คู่กันในโลก สังคม และในตัวมนุษย์คนหนึ่ง อย่างแยกกันมิได้มาโดยตลอด ซึ่งผลงานชุดนี้มีรูปแบบเป็นจิตรกรรมล ...
 • Thumbnail

  พื้นที่ความสุข 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  พรพิรุณ โทนเสนาะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  ความสุขคือความสบายหรือความสำราญ แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือ ความสุขทางกายกับ ความสุขทางใจ ความสุขทางกายได้แก่ ความสุขที่สัมพันธ์ได้จากประสาททั้ง 5คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมพันธ์ จัดเป็นฝ่ายรูป และความสุขทางใจได้แก่ ...
 • Thumbnail

  ศิลปะในความไม่แน่นอน 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  เพ็ญพรรษา ธรรมานุกูล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  ศิลปนิพนธ์ชุด “ศิลปะในความไม่แน่นอน” เป็นบทบันทึกความคิดและความรู้สึกของข้าพเจ้า ที่เข้ามาในแต่ละช่วงขณะ เพื่อเห็นการมีชีวิตจริง ๆ ในปัจจุบัน โดยใช้สภาวะแวดล้อมภายนอกกับจิตภายในของข้าพเจ้าเป็นสิ่งตอบโต้กัน และแสดงออกมาเป ...

View more