คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  ร่องรอยแห่งอดีต1 

  Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
  Type: Work of Art
  ภากร กาญจนสาคร; Pakorn Kanjanasakorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  กรอบอุดมคติ 

  Collection: Work of art - Painting / ผลงานศิลปะ - จิตรกรรม
  Type: Work of Art
  พาชื่น มาไลยพันธุ์; Pacheun Maleipan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  บานพับ 

  Collection: Work of art - Painting / ผลงานศิลปะ - จิตรกรรม
  Type: Work of Art
  พาชื่น มาไลยพันธุ์; Pacheun Maleipan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  ศัลยกรรม 

  Collection: Work of art - Painting / ผลงานศิลปะ - จิตรกรรม
  Type: Work of Art
  พาชื่น มาไลยพันธุ์; Pacheun Maleipan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  Tree 

  Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
  Type: Work of Art
  ณัฐกมล ตั้งธนะพงศ์; Nattakamol Tangthanaphong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV