คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  สุนทรียภาพในการเคลื่อนไหว 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ณัฐภัทร กานดา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  ในโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายประเภท ซึ่งมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไป โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอาศัยโครงสร้างภายในร่างกายในการเคลื่อนไหว อันได้แก่ ระบบโครงกระดูกและระบบกล้ามเนื้อ ช่วยในการเคลื่อนที่ อีกทั้งยัง ...
 • Thumbnail

  สัตว์หิมพานต์ในศตวรรษที่ 21 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ไชยยัณห์ สละบัวเลย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  กระผมต้องการแสดงภาวการณ์อยู่ร่วมกันของความเป็นอุดมคติในโลกความเป็นจริงบน 2 แนวคิดดังนี้ แนวคิดแรกคือโลกอุดมคติตามหลักไตรภูมิ ที่เชื่อว่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้จบลงที่ความตาย ยังมีโลกหลังความตายรออยู่จึงใฝ่ฝันถึงแดนสุขาวดี ...
 • Thumbnail

  การรับรู้และปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  เจมมิกา สินธวาลัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  ธรรมชาติออกแบบให้มนุษย์มีประสาทสัมผัส เป็นเครื่องมือที่เชื่อมตนเองเข้ากับโลก ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ทำงานร่วมกัน เพื่อรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง และผิวสัมผัส การรับรู้ต่อโลกภายนอกเหล่านี้ ช่วยให้มนุษย์ปรับตัวให้เข้าก ...
 • Thumbnail

  การแปรเปลี่ยนรูปทรงแห่งจินตนาการ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  เฉลิมรัฐพล ประพฤติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  ศิลปนิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่ได้แสดงความสัมพันธ์ของรูปทรงซึ่งมี ที่มาจากปฏิกิริยาของวัสดุนำมาประกอบสร้าง หลักการในการสร้างสรรค์มุ่งเน้นเป็นรูปทรงปริมาตร ใน ลักษณะทับซ้อนกันเพื่อแสดงลักษณะเ ...
 • Thumbnail

  โลกอ้วน 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  จิรวุฒิ เสมวงษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  ถ้ามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ว่าด้วยรูปลักษณ์ของคนแต่ละยุคเราจะเห็นความงามในอุดมคติมักถูกปรับเปลี่ยนไปเสมอ ถ้าเป็นสมัยก่อนความอ้วนหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับ แต่ในปัจจุบันคนอ้วนไม่ถูกยอมรับเหมือนสมัยก่อนโดยจะเห็นได ...

View more