คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้สถิติวิศวกรรมในการออกแบบและพัฒนายางเรเดียล 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Engineering & Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการงานวิศวกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  สุภาภรณ์ พงษ์นิกร; Supaporn Pongnikorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  การออกแบบโครงสร้างของยางเรเดียล เป็นการออกแบบที่ผู้ออกแบบโครงสร้างยางจะต้องออกแบบ โครงสร้างเพื่อให้ยางเรเดียลนั้นสามารถทดสอบผ่านมาตรฐานการทดสอบต่าง ๆ ปัญหาสำคัญที่ผู้ออกแบบต้อง พบคือยางทดสอบไม่ผ่านตามมาตรฐาน ทำให้ผู้ออ ...
 • Thumbnail

  การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟส่องสว่างแบบแอลอีด 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Engineering & Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการงานวิศวกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  สรรชัย อ่ำพุทรา; Sanchai Amphutsa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสำหรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น สำหรับกระบวนการผลิตหลอดไฟส่องสว่างแบบแอลอีดีของโรงงานกรณีศึกษา โดยใช้วิธีการกำจัดและลดงานที่ไม่ก่ ...
 • Thumbnail

  การเปรียบเทียบวิธีการจัดสมดุลสายการประกอบชิ้นส่วนแบบแรงงานคนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพสายการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานผลิตกล้องถ่ายภาพ 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Engineering & Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการงานวิศวกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ปรัชวิน ภู่ระหงษ์; Pratchawin Poorahong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการจัดสมดุลของสายการประกอบชิ้นส่วนแบบแรงงานคน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพสายการผลิตของการจัดงานเข้าสถานีงานในบริษัทกรณีศึกษาที่เป็นผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ โดยศึกษาหน่วยของชิ้นงาน 3 ...
 • Thumbnail

  การลดการขัดข้องของเครื่องบรรจุยาผงโดยใช้เทคนิค FMEA 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Engineering & Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการงานวิศวกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ณัฐหิรัญ พรถวัลย์ศักดิ์; Nuthirun Pornthawalsak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความขัดข้องของเครื่องบรรจุยาผง และความเสียหายของเครื่องจักรในระหว่างการผลิต โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) เพื่อระบุจุดตรวจสอบลงในแบบฟอร์มการตรวจสอบและบำรุงรัก ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยใช้พลวัตระบบ 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Engineering & Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการงานวิศวกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  อนุรักษ์ กิตติศักดิ์สุนทร; Anurak Kittisaksuntorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และทิศทางการหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทย เพื่อศึกษาพลวัตระบบ (System Dynamics) ของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทย และจัดทำข้อเสนอแ ...

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV