คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  โกงกางใบแก่ 

  Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
  Type: Work of Art
  จุมพล อุทโยภาศ; Chumpon Utayophat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  โกงกางและชายเลน 

  Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
  Type: Work of Art
  จุมพล อุทโยภาศ; Chumpon Utayophat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  โกงกาง 

  Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
  Type: Work of Art
  จุมพล อุทโยภาศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเห็นคุณค่าแห่งตนของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 

  Collection: Theses (Ph.D) - Development Education / ดุษฎีนิพนธ์ - พัฒนศึกษา
  Type: Thesis
  พนมพร เส็งผล; Panomporn Sengphol (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเห็นคุณค่าแห่งตนของสนสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราวิถี 2)เพื่อพัฒนารูปแบการส่งเสริมการเห็นคุณค่าแห่งตนของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ...
 • Thumbnail

  ความงามของชีวิตในความกลมกลืนของสภาพแวดล้อม หมายเลข ๕ 

  Collection: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
  Type: Work of Art
  เชิดชัย ศิริโภคา; Cherdchai Siripoka (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV