คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  การออกแบบโปรแกรมวางผังคลังสินค้า 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  วัชราวุธ เจนเรือ; WACHARAWUTH JANRUEA (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  การค้นคว้าอิสระเรื่องการออกแบบโปรแกรมวางผังคลังสินค้านี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการรูปแบบการทำงานในปัจจุบันของบริษัทให้คำปรึกษาและออกแบบงานสถาปัตยกรรมอุตสาหกรรมที่ผู้ทำการค้นคว้าทำงานอยู่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาหลักของรูปแบบ ...
 • Thumbnail

  อ่านสถาปัตยกรรม : ถอดระบบความสัมพันธ์ผ่านขั้ววาทกรรม และความจริง 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  อันวาร์ ล่านุ้ย; Anwar LANUI (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกลับไปศึกษาพื้นฐาน (Basic) ของการเกิดงานสถาปัตยกรรม ซึ่งส่งผลต่อการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมทั้งในมิติของการทำหน้าที่ (Role) และการสื่อความหมาย (Meaning) เนื่องจากปัจจุบันมิติทางความคิดอื่น ๆ ...
 • Thumbnail

  การศึกษาหารูปแบบใหม่สำหรับการอยู่อาศัยรวม 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ฐานะวัชร์ เจียรพินิจนันท์; Thanawat JIARPINIJNUN (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  ในปัจจุบันประชากรในชุมชนเมืองมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก หลายๆ ปัจจัยที่ส่งผลทำให้ชุมชนเมืองมีความหนาแน่น ของประชากรมากขึ้น โดยในปี 2030 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 1,300 ล้านคน และ ในปี 2050 ประชากรโลกจะ ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อการช่วยสร้างโมเดลโครงสร้าง Plate เหล็กประกอบ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  จีราพร เดชเดชากร; Jeeraporn DETDECHAKORN (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  เนื่องจากในปัจจุบัน ธุรกิจการก่อสร้างมีการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเข้ามาช่วยในการ ทำงานในกระบวนต่าง ๆ มากขึ้นอย่างแพร่หลาย ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกมากขึ้น ภายใต้ ระยะเวลาการทำงานที่น้อยลง รวมถึงการนำระบบการทำงาน "Building ...
 • Thumbnail

  การประเมินฐานข้อมูลยาออนไลน์ที่ให้บริการฟรี 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  นายสามารถ จำรัส (2562)
  งานบริการเภสัชสนเทศ (Drug information sevice) เป็นงานบริการข้อมูลยา โดยข้อมูล นั้นต้องผ่านการประเมินเพื่อให้มีความถูกต้อง ตรงประเต็นกับความต้องการ ข้อมูลมาจากแหล่งอ้างอิง ที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ ไม่มีอคติ ...

View more