คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  สัญลักษณ์ในภาพประกอบไพ่ทาโรต์ชุดไรเดอร์เวท 

  Type: Thesis
  กนกกาญจน์ ขุนวิจิตร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และจาแนกประเภทสัญลักษณ์ และวิเคราะห์รูปแบบการสร้างภาพประกอบไพ่ชุดไรเดอร์เวทของพาเมลา โคลแมน สมิธ ในปี ค.ศ. 1909 ทั้งไพ่ชุดหลักและไพ่ชุดรองทั้งหมดจานวน 78 ใบ ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ...
 • Thumbnail

  ศิลปะไซคีเดลิค 

  Type: Thesis
  พีรยา ณ นคร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  ศิลปนิพนธ์ครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะไซคีเดลิค หรือศิลปะของขบวนการต่อต้านวัฒนธรรมในคริสต์ทศวรรษ 1960 ศิลปะไซคีเดลิคได้ถูกพัฒนาจากความคิดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของจิตสำนึก แรงบันดาลใจของศิลปะแนวนี้คือ ...
 • Thumbnail

  สุนทรียศาสตร์และการจัดดอกไม้อิเคะบะนะ 

  Type: Thesis
  ศุภานัน นรารัตน์วงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ปรัชญา และรูปแบบของการจัดดอกไม้อิเคะบะนะแบบญี่ปุ่น โดยจะทำการศึกษาใน 3 ประเด็น อันได้แก่ วิเคราะห์จากแนวคิด, ปรัชญา และรูปแบบ โดยศึกษาจากผลงานการจัดอิเคะบะนะขอ ...
 • Thumbnail

  ร่างผสมระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในงานศิลปะร่วมสมัยของไทย 

  Type: Thesis
  ณัฐกุล ทองเชื้อ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและความหมายของร่างผสมระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทย โดยทาการคัดเลือกผลงานแบบจาเพาะเจาะจงจากศิลปิน 10 ท่าน ที่นาเสนอภาพร่างผสมระหว่ ...
 • Thumbnail

  ศิลปะจัดวางของประเสริฐ ยอดแก้ว 

  Type: Thesis
  ศิรินาฎ ประเสริฐศรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายในผลงาน ศิลปะจัดวางของประเสริฐ ยอดแก้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553–2561 โดยคัดเลือกศึกษาเฉพาะผลงาน ศิลปะจัดวางจำนวนทั้งหมด 4 ชิ้น ทำการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ...

View more


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV