คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  สีสันบนศิลปกรรม 

  Collection: Book/Textbook/Document - Art Theory / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - ทฤษฎีศิลป์
  Type: Book
  จิราภรณ์ อรัณยะนาค; Jiraporn Aranyanak (วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา), 2023)
 • Thumbnail

  รายงานการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลและแนวทางในการส่งเสริมการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  Collection: Research reports - OICT / รายงานการวิจัย - สำนักงานคณะ ทส.
  Type: Research
  พรศรี แหยมอุบล (2022)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร และนำเสนอแนวทางในการส่งเสริมการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ศิลปากร ...
 • Thumbnail

  ระบบโต้ตอบอัตโนมัติเกี่ยวกับบริการค้นหาและจองโรงแรมสำหรับแมว 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  Type: Article
  ณภัทร ปิ่นแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพื่อนําระบบโต้ตอบอัตโนมัติมาเพื่อช่วยอํานวยความ สะดวกให้กับลูกค้า สําหรับการบริการค้นหาและจองโรงแรมสําหรับแมวในการเพิ่มช่องทางการเข้าถึง ของผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงการค้นหาและจ ...
 • Thumbnail

  เว็บไซต์ธุรกิจตัวกลางระหว่างไกด์-นักท่องเที่ยว 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  Type: Article
  มนัชชา วอนเทียน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพื่อช่วยแนะนํา และอํานวยความสะดวกในการ ค้นหาสถานที่ จัดรูปแบบการวางแผนในการหาสถานที่ท่องเที่ยวตามความต้องการ และได้ไกด์ที่ มีความสามารถได้ตรงกับความต้องการ เว็บไซต์นี้จัดทําขึ้นม ...
 • Thumbnail

  ภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 3 มิติ เรื่อง “ผัก” 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  Type: Thesis
  ณภัทร สัตตธารา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอผลของการไม่รับประทานผักและไฟเบอร์ ซึ่ง เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการท้องผูกและได้ตระหนักถึงผลเสียของอาการท้องผูก รวมไปถึง ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานผักและไฟเบอร์ ...

View more


Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV