คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับ นักเต้นสาวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป เรื่อง “18 ธันวา” 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ณัฐณิชา ตันติโนโรจน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าถึงมุมมองของคนที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป จึงนําไปสู่ การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปฏิกิริยาเศร้าโศกจากการสูญเสีย รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ ...
 • Thumbnail

  การรณรงค์สร้างความเข้าใจผู้ชายร้องไห้ไม่เท่ากับอ่อนแอ 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ณัฐณิชา ลีลาวนาชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  ในปัจจุบันวิกฤตความเป็นชายกําลังหวนกลับมาทําร้ายตัวผู้ชายเอง จากกรอบบทบาทความเป็น ชาย ที่เราต่างถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่า เป็นผู้ชายต้องเข้มแข็ง ลูกผู้ชายไม่อ่อนแอ หรือจากประโยคสั้นๆ ที่เรา ต่างเคยได้ยินกันและสะท้อนคําสอนค ...
 • Thumbnail

  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการร้านกาแฟ “Katanyu Coffee” 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  นัทธ์หทัย วณิชศิริวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  ในช่วงที่ผ่านมาผู้คนต้องกักตัวอยู่บ้าน เพื่อลดการแพร่กระจายจากสถานการ์ณโควิด-19 เป็นผลทําให้ธุรกิจอาหารรูปแบบเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ในจังหวะเดียวกันดิจิทัลเอเจนซี่ อย่าง Katanyu86 ก็มองเห็นโอกาสในวิกฤตนี้ ...
 • Thumbnail

  การผลิตภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักดับเพลิงที่มีภาวะป่วย ทางจิตจากเหตุการณ์อันตราย 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ณัฐชยา กาฬสิงห์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการและขั้นตอนการผลิตชิ้นงานในรูปแบ ภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักดับเพลิงที่มีภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์อันตรายและเพื่อสํารวจ ความคิดเห็นที่มีต่อภาพยนตร์สั้น ชื่อเรื่อง ...
 • Thumbnail

  การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการเติบโตของเด็กชายวัยประถมหลังการออกพื้นที่ปลอดภัยของตัวเอง เรื่อง “Epidermis” 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ณัชธร วิบูลย์มงคลชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าความรู้สึก นึกคิดของเด็กที่ไม่เคยเผชิญโลก แห่งความเป็นจริง โลกที่ทุกอย่างไม่ได้เป็นดั่งใจเสมอไป โดยผู้จัดทําได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการ ทางจิตใจของเด็ก แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภา ...

View more


Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV